Toriteny Alahady 31 Jolay 2016

« MPIARA MIASA AMIN ‘ANDRIAMANITRA NY MINO »
Jeremia 1,1-9 / Jaona 21,15-19 / I Koritiana 3,1-9

 

Famaranana ny loha hevitra hoe ‘Mpiara – miasa amin’ny Tompo ny mino” androany .

Hohalalinina amin’ny alalan’izao perikopa izao ny fanontanina hoe “ Inona no andrasana amiko  amin’ny maha mpiara miasa amin’ny Tompo ? » . Ny Jaona 21,15-19 no hitondra antsika ho amin’ny fampianarana .

Hafatra 1 : Mampidi –doza ny fiverenan-dalana na ny fihemorana amin’ny asa fanompoana.

Niverina ho amin’ny asa fanaony andavan’andro Petera  satria very fanantenana ny amin’i Jesoa izay nitokiany, menatra satria nahantona tamin’ny hazo. Nanarato  nandritra ny alina  Petera nefa  tsy nahomby mihitsy. Nony avy jniresaka tamin’I Jesoa anefa izy dia gaga fa saiky tsy zaka nobataina ny harato fa feno trondro.

Tsy ny fiainany andavan’andro ihany no nitahian’I Jesoa an’I Petera fa naveriny ho amin’ny anjara asa fanompoana izy “fahano ary ny ondriko, andraso ary ny ondriko”

Na inona na inona mety ho sakana sy maha kivy  amin’ny fianana andavan’andro na ny fiainam-panompoana ; ataovy ho zava-dehibe ny andraikitra napetraky ny Tompo taminao, mikolokolo ny fiainam-panahin’ny Fiangonana ary mampandroso azy amin’ny lafiny rehetra  (I Koritiana 3,1-9)

Hafatra 2 : Ampianarina hanararaotra ny andro nomen’Andriamanitra isika raha mbola tanora

Na  dia mbola zaza aza  Jeremia, dia nantsoina ho mpitondra Tenin’Andriamanitra. Petera kosa mbola tanora dia nantsoina ho  mpiara-miasa akaiky tamin’i Jesoa.

Ampiasao hanompoana an’Andriamanitra ny hery, tanjaka, fahaizana amam-pahalalana  nampindramina anao. Aoka tsy ho lany andro amin’ny fifanenjehana sy ny fanomezan-tsiny. Miasà amin’ny tahotra sy ny hovitra. Bitsika mangina ataon’I Jesoa amiko sy aminao “ Moa tia ahy va ianao ? Fahano, andraso ny ondrin’Andriamanitra » .

Ho avy Jesoa hitsara ny velona sy ny maty, tanteraho ny fanompoanao, ka raha ho tonga ny andro hiatrehana ny fitsarana dia ho isan’izay antsoin’I jesoa hoe “Ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin’ny fifalian’ny Tomponao”

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra !

ANDRIANARISOA Hajaniaina Célestin,

Mpitandrian FJKM Amboniloha

Auteur de l’article : AnjGab