Toriteny Alahady 26 Mai 2013

JOBILY FANKALAZANA AN’ANDRIMANITRA NOHO NY FAHA  60 TAONA SAMPATI  AFOMANGA 23  FJKM Amboniloha

 

 “Dia hisy afo mirehitra mandrakariva eo ambony alitara ka tsy avela ho faty”  Lev 6 : 6

 Tamin’ny andron’ny Testamenta Taloha , raha nanao heloka ny olona iray, na nanota teo anatrehan’Andriamanitra  dia tsy maintsy manao fanatitra dorana mba hamitranam-pihavanana Aminy . Ny hevitr’ilay “afo mirehitra mandrakariva”dia mariky ny fihazonana ilay fihavanana amin’Andriamanitra mba tsy ho tapaka.

Fampiharana ny toriteny

Inona moa no ifandraisan’izany amin’izao taon-jobily izao ?

Jobily : Fahafoizana izay rehetra (vola , trosa , fananana , alahelo , fahatezerana, lolom-po , sns ……) mba hanavaozana ilay fihavanan’ny olona samy olona ary koa hamitranam-pihavanana indray amin’Andriamanitra.

Amin’izao andro iainantsika izao , tsy mangataka amintsika hanao  fanatitra dorana intsony Andriamanitra fa mangataka antsika mba hamitram-pihavanana amintsika samy olombelona  ka ahafoizantsika izay heverina ho trosa amin’ny endriny maro samihafa izay efa notanisaina vitsivitsy tery aloha.

Afo mirehitra = aoka isika hihazona ilay fihavanana sy fifankatiavana

Fehin’ny toriteny :

Tsy misy olona mahazo mihavana amin’Andriamanitra raha tsy vita fihavanana amin’ny rahalahiny. Ny tsy fanekentsika hamitram-pihavanana amin’ny rahalahintsika dia midika ho fandavantsika ny fihavanana amin’Andriamanitra izany hoe fanekena hihavana amin’i satana.

Fanalahidin’ny fidirana ao amin’ny Fanjakan’ny lanitra ny :

  • Famitranam-pihavanan’ny olona samy olona
  • Famitranam-pihavanan’ny olona  amin’Andriamanitra

Ho an’Andriamanitra  irery ny voninahitra.  Amen!

 

RANDRIANARIZAY Lucien, Mpitandrina

Filoha SAMPATI foibe

 

 

Auteur de l’article : AnjGab