TORITENY Alahady 23 Oktobra 2017

TORITENY Alahady 23 Oktobra 2017
“Mahery vavaka ny vavolombelona marina”
II Mpanjaka 4 : 32 – 37 / Marka 11 : 20 – 24 / Kolosiana 1 : 9 – 14

 

Fitahiana noraisin’ilay vehivavy sonemita sy ny vadiny avy tamin’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Elisa Mpaminany dia ny nahazoany zanaka araka ny  bokin’ny 2Mpanjaka  4 : 32 – 37 .

Ny olona mandray mpanompon’Andriamanitra  dia mahazo valisoa tandrify azy.
Cf ( Hebreo  19 : 2)

Ny  bokin’ny 2 Mpanjaka  no isintonana lesona ho fahatanterahana sitrapon’Andriamanitra 

I- Ampianarina ny olona hifanerasera amin’ny mpanompon’Andriamanitra

Ny mpanompon’Andriamanitra na antsoina koa hoe solon-tenan’Andriamanitra ety an-tany.  Voaporofo teo amin’ny fiainan’izy mivady ny fahamarinan ’ izany ka raha narary mafy  ny zanany dia nampandriany teo amin’ny fandriana natorian’i Elisa ary lasa izy nihazakazaka namonjy io Mpaminany io tany amin’ny toerana lavitra dia lavitra .  Ny vavaka nataon’ity farany  , dia midika ho famindrana aina , fampaherezana , fahavelomana vaovao ary dia velona soa aman-tsara ny zaza.

Lesona : Olom-boafidy nantsoina hitondra aina ho an’ny hafa ny mpanompon’Andriamanitra . Ny fifandraisana tsy tapaka amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka no hahatanteraka izany. Etsy andaniny, voahodidina fitahiana ihany koa ny olona mifanosona amin’ny mpanompon’Andriamanitra.

II-  Na ozona na fitahiana : Marka 11 : 20

Raha napetrak’Andriamanitra eto ambonin’ny tany ny olona izay dia nohariny amin’ny hazo maniry , manantena vokatra Izy ka raha tonga ny fotoana izay hiotazany, ho faly Izy raha mioty ny vokatra fa  fahatezerana kosa ho an’izay tsy ahitana afatsy ravina  fotsiny .

Na ho an’ireo mpanompon’Andriamanitra , na ho an’ny vahoakan’Andriamanitra  , ny tanjona dia ny hamoa voa tsara ka tsy handiso fanantenana ny Tompo . Ataovy ny asan’Andriamanitra , tezao ny olon’Andriamanitra ary koa ankatoavy ka araho tsara ny sitrapon’Andriamanitra .

Lesona : Tsy ny maha olona no atao  ho sakana amin’ny fanatonana an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny mpanompony , ary koa tsy ny olana eo amin’ny fiainana no vato misakana tsy hanaovana tsara ny asan’Andriamanitra , fa eo ambany fifehezan’i Jesoa avokoa izany raha tena mahery amin’ny vavaka isika.

Fehiny :  Isika tsirairay avy no ampiasain’Andriamanitra hitondra olona hiditra ao amin’ny   Fanjakan’ny lanitra . Ny vavaka no fitaovana tsara sy mahomby indrindra hananantsika hery sy faharetana amin’izany andraikitra napetraka amintsika izany ; Ny olona mahery amin’ny vavaka dia sady hamonjy ny tenany no hamonjy ny hafa ihany koa .

Mahery vavaka ny vavolombelona marina

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra

ANDRIANANTENAINA Hajaniaina Célestin, Mpitandrina

Auteur de l’article : AnjGab