TORITENY Alahady 21 Aogositra 2016

“Miara-miasa amin’ny finoana ny mino  »
II Samoela 10,9-19 / Matio 18,18-20 / Filipiana 1,1-8

 

 

“Mahereza ary, ka aoka hitombandahy isika ho an’ny firenentsika sy ny tananan’Andriamanitsika; ary aoka Jehovah hanao izay sitrapony.”
II Samoela 10,9 -19

 

Fahavononana ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy no tao anatin’i Joaba raha voatendry ho mpitari-tafika ny zanak’Israely hiady izy. Teny filamatra sy tetik’ady maty paika no nomaniny teo am-piatrehana izany.

Miara –miasa amin’ny finoana ny mino, inona no lesona azontsika tsoahina amin’izany tantara aizany ?

Ny olona mahery sy manam-pinona dia afaka mampahery ny rahalahiny

Nasehon’I Joaba eto fa na dia efa voaodidin’ny fahavalo aza ny tanàna dia tsy nihemotra izy ary tena nanana fahasahiana hiatrika izany. Tsy nisy taratra hakanosana teny aminy fa  ny fampaherezana ny rahalahiny hiatrika ny ady no nameno ny fony.

Hafatra : Tsy ny adim-piainana ihany no azo anasokajiana ny ady atrehin’ny olombelona fa misy koa ny ady amin’ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra; eo anatrehan’ireny karazana ady samihafa ireny no tokony hijoroantsika izay matanjaka hanohana sy hampahery ny hafa mba ho mariky ny fitiavantsika an’Andriamanitra sy ny fitiavana ny mpiara –belona , cf and 12a.

Aoka ho tenim-pitiavana sy tenim-pahasoavana no aloaky ny vavantsika  miainga eo amin’ny ankohonana sy ny tokantrano ka mipàka hatrany amin’ny firenena.

Ny olona mehery sy manam-pinona dia miantehatra amin’ny Sitrapon’Andriamanitra

Joaba dia lehilahy mahery, feno fahasahiana amin’ny ady atrehina nefa tsy mitoky amin’ny tenany fa mamela an’Andriamanitra hiasa feno eo amin’ny fiainany cf and 12b.

Teny maneho fahatokiana an’Andriamanitra tanteraka ary mametraka an’Andriamanitra ho tompon’andraikitra voalohany amin’ny ady atrehiny ; fa izy kosa dia manasokajy ny tenany ho mpamita iraka ihany.

Hafatra : Na inona na inona atrehina, apetraho ho tompon’andraikitra voalohany eo amin’ny fianana Andriamanitra, aoka tsy hiantehatra amin’ny zavatra hita maso, toy ny  fahaizana, ampam-pahalalana na vola aman-karena, na voninahitra sy fahefana …. fa fahombiazana sy fandresena hatrany no vokatr’izany.

FEHINY

Olona manaiky ho fehezin’ny Soratra Masina – Olona voataiza amin’ny finona an’Andriamanitra – Olona manaiky ny fitaizan’Andrimanitra. Olona toy izany no andrasan’ny Tompo hiara-miasa Aminy amin’ny finoana.

 

“Mahereza ary, ka aoka hitombandahy isika ho an’ny firenentsika sy ny tananan’Andriamanitsika; ary aoka Jehovah hanao izay sitrapony.”

RAFANOHARANA Andovola Tsihoarana , Mpitandrina

Auteur de l’article : AnjGab