TORITENY Alahady 18 Jona 2017

TORITENY Alahady 18 Jona 2017

« Vavolombelon’ny Fanahy Masina ny Tompo. »

Zak. 4 : 1-7 / Mar. 12 : 35-37  / Efe. 1 :   7 -14

 

 

Tena efa programan’Andriamanitra hatramin’ny fahagolan-tany ny famonjena ahy sy ianao, ny fahafahantsika  maheno sy mandray izao  hafatra izao dia planin’Andriamanitra ho amin’ny lalan’ny famonjena satria fitiavana lalina ao am-pon’Andriamanitra ny hamonjena ny olona rehetra. Tena isan’izany izaho sy ianao.

“Izany Fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin’ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an’ny tenany, ho fiderana ny voninahiny”. Efe. 1 : 14

1-     Ny fandraisana ny fanavotana nataon’i Jesoa kristy no andovanao  ny Fiainana Mandrakizay.

Noharian’Andriamanitra hitovy endrika Aminy ny olombelona saingy potiky ny fahotana noho ny fandavana ny Teniny. Tsy vitsy anefa ireo   mba manana fanirina handova izany fiainana mandrakizay izany ka mihevitra  fa :

  • Rehefa mandany andro sy mandany vola amin’ny Fiangonana na asa fiantrana   dia mahazo famonjena .
  • Na koa rehefa manana zotom-po sy fahavitrihana hamonjy fivoariam-bavaka sy asa maro anaty Sampana na Fikambanana dia mahazo famonjena.

Lesona :

Tsy ny zotom-po na ny asa no andraisana ny Famonjena fa tsy maintsy mandalo ny fanadiovana avy amin’ny ran’I Jesoa Kristy . Ekeko ary raisiko ho an’ny tenako Jesoa. TSY MAINTSY MILA an’I Jesoa  amin’ny fiainako aho raha te handova ny fiainana mandrakizay.   Vakio:  “Izy no ananantsika fanavotana amin’ny rany, dia ny famelana ny fahadisoantsika, araka ny haren’ny fahasoavany,”(Efe.1: 7)

2-     Ny Fanahy Masina raisinao ao anatinao no santatry ny lovanao, mameno anao ary mitarika anao hitory ny Famonjena amin’ny hafa koa.

Vanim-potoana Fanahy Masina izao : apetraho ny fanontaniana : Raha tonga Jesoa Kristy anio , tena mahazo antoka ny amin’ny Fiainana mandrakizay ve aho ka ho faly hifanatrika  Aminy  sa isan’izay handositra noho ny tahotra?

Ho an’ny mino manokana  : Amin’ny fotoana izay hanekeko an’I Jesoa Kristy hiditra ato am-poko , dia vita tombo-kasen’ny Fanahy Masina aho ka manjary fonenan’ny Fanahy Masina ny foko .

Lesona :

Raha fantatro fa efa nandray an’I Jesoa Kristy aho dia tsy hanao vavaka intsony hoe “omeo ahy ny Fanahy Masina fa miova hoe mba ho feno sy ho tarihin’ny Fanahy Masina isan’andro amin’ny fiainana rehetra andavan’andro aho.

Fampiharana

Ny vokatry ny fahafenoan’ny Fanahy Masina tsy mamela ahy hitoe-poana fa  maniraka ahy handeha hitory ny Filazantsara sy hanambara ny famonjena ho an’ny hafa.

Jereko, ny ankohonako sy  ny manodidina ahy sao mbola misy tsy nandray ny Tompo ; manana adidy amin’izy ireny aho .   Tsy amin’ny hery na fahalalana no hanaovana izany fa amin’ny fahafenoan’ny Fanahy Masina. 

    Ramatoa Bakoly RAKOUTH ,      

Mpitoriteny , FJKM Amboniloha

Auteur de l’article : AnjGab