Toriteny Alahady 10 jolay 2016

« MPIARA MIASA AMIN ‘ANDRIAMANITRA NY MINO »
I Tantara 23, 1-5 ; Jaona 14, 12-14 ; II Kor 5,20 ;  6 : 1- 3

 

Raha ny eto Madagasikara no asian-teny  dia samy milaza ho mino an’Andriamanitra avokoa na ny mivavaka na ny tsy mivavaka.  Hoy Jesoa

” Izay mino ahy , ny asa ataoko no ataony koa ary hanao asa lehibe noho izany aza izy satria Izaho mankany amin’ny Ray ;  ary na inona na inona no angatahinareo amin’ny Anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray eo  amin’ny Zanaka ; Raha mangataka zavatraamin’ny Anarako ianareo dia hataoko izany …. » Jao 14 : 12 – 14

Manasa anao hanaraka izay hafatra tian’ny Tompo ampitaina :

I-Manafatrafatra  Jeso fa ny mino no manao ny asany

Iza no antsoina hoe mino ? :  Ireo izay manaiky manao ny asan’Andriamanitra  no atao hoe mino

Inona no asa ampanaovina ? :  Mitaona sy mitantana  ny olona hiditra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fitoriana ny Filazantsara .

Inona no tanjon’ny asa  ? : Mba hahazo tombony Andriamanitra amin’ny asa rehetra ampanaoviny.

Nomen’Andriamanitra  ho antsika   ny androm-pahavelomana, hery sy tanjaka, fahaizana amam-pahalalana , vola aman-karena, fotoana ,  talenta maro sns  Avy amin’Andriamanitra ireny mba ho tantananatsika  fa  nampiasaintsika ho amin’ny asan’Andriamanitra  tokoa ve izy  ireny sa dia natao hahazoana fifaliana sy fahafinaretan’ny  nofo sy ny  saina fotsiny  ?

Fampiharana

Isao  ny tombon’andro  nomen’  Andriamanitra anao  hatramin’ity anio ity. Nisy tombony afaka natolotra  ho an’Andriamanitra ve  nandritra izay fahavelomanao izay sa fantiantoka no hitany  ?

Mazotoa manolo tena ho an’ny Tompo mba hanao asa bebe kokoa.

 

II – Miantoka ny ny fiainantsika ny Tompo

“Na inona na inona angatahinareo amin’ny Anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray eo amin’ny zanaka.

Tsiambaratelon’ny fahombiazana  amin’ny fiainana ny fanaovana  ny asan’Andriamanitra. Karakarain’ny tanan’Andriamanitra ny olona manao ny asany.

Nahoana ary  no manao ny asan’Andriamanitra nefa tsy mahazo valim-bavaka ?

Fandinihan-tena

  • Miasa mba hanome  tombony ho an’Andriamanitra ve aho  sa tombony ho an’ny tenako ihany ? (tsy velona ho an’ny tenany ihany ny mino fa velona ho an’ny hafa ihany koa)
  • Sao dia misy efitra mampisaraka anao amin’Andriamanitra : mila msaraka amin’ny fahotana aho ka miverina amin’Andriamanitra “Ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin’Andriamanitra (Isa 59)
  • Mila miady varotra amin’Andriamanitra , miorina tsara amin’ny  finoana ary  manana faharetana.

 

Hafatra

Efa vita soratra eo anatrehan’Andriamanitra avokoa ny anjara asan’ny olombelona tsirairay avy mandritra ny fahavelomany,  anjarako sy anjaranao ny manapa- kevitra hisaraka amin’ny fahotana; hanolo –tena ho an’ny Tompo mba ho mpiara –miasa mahatoky ao Aminy; handray  ny iraka  ary  hanatanteraka izany mba hisy tombony hatolotsika ho an’Andriamanitra.

Mihavàna amin’Andriamanitra;  fa Jesoa Kristy Tompo no miady varotra ho anao  eo an-tanana ankavanan’ny Ray ka hanome anao izay rehetra angatahinao amin’ny alalan’ny vavaka  mba  hankalazana an’Andriamanitra.

Voninahitra ho an’Andriamanitra

RATSIMANDISA Zo, Mpitandrina

Auteur de l’article : AnjGab