Toriteny alahady 07 Jolay 2013

“Manantena fitahiana ny mino”

II Samoela 7 : 28 -29, Matio 19 : 27 – 30, Asan’ny Apostoly 3 : 22 – 26

Manoloana io lohaheitra  mikasika ny fitahiana io dia ireto misy tolo–kevitra vitsivitsy aroso ho antsika ho tari–dala ahatanteraka izany fitahiana omen’Andriamanitra izany.

1- Ny fitahiana dia fanomezana avy amin’Andriamanitra

 (2 Samoela 2 19 : 27 –30)
Tantaran’I DAVIDA Mpanjaka, na dia Mpanjaka nanana ny fahendrena aza dia tsy Izy no nasain’I Jehovah nanao ny Tempoly fa ny zanany. Tsoa-kevitra, taomina iska            hanontany an’I Jehovaha mandrakariva amin’ny fikasana rehatra ato anatintsika fa Izy ihany no manana fahefana afaka hanatanteraka izany. Izay ilay fitahiana. Tsarovy izany ry havana fa ny harem-pitahiana rehetra dia tsy maintsy ao amin’Andriamanitra. (fahasalamana, asa, sns…)

2- Inona ry no tokony hatao ?

 (Matio 19 : 27 – 30)
« Manaraha ahy dia mahafoiza » Hanaraka anao izahay hoy ny Apostoky ? VOKANY Tonga olom-baovao izy .

Raha te higoka-fitahiana ao amin’Andriamanitra  dia meteza hiaina ao anaty fiainam-baovao ary mandray fanapahan-kevitra hanara-dia ny Tompo .

Izany hoe ny fahafoizana ho an’Andriamanitra dia : Manaraka azy alou dia avy eo mahafoy (fahafoizan-tena no tena tiana ambara eto ). Mitaky fanoloran-tena ny fanokafan’Andraianaitra ny lanitra mba handrotsahany fitahiana ho an’ny olona .

 

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra

Amen !

                                                                                                        ANDRIANARISOA Hajaniaina , Mpitandrina

Auteur de l’article : AnjGab