TORITENY Alahady 07 Aogositra 2016

« MIARA-MIASA AMIN’NY FINOANA NY MINO »
I Tantara 29, 1-9 / Marka 2, 1-12 / Asan’ny apostoly 11, 19-26

Ny bokin’ny I Tantara 29 dia milaza fa faniriana lalina tao am-pon’i Davida ny hahavita ny Tempoly samirery, nefa dia nolazain’i Jehovah taminy fa ny zanany no hanao izany. Tsy nampiraviravy tanana azy anefa izany fa tena nanao izay faraheriny izy hahavita tsara ny Tempoly.

Tena resy lahatry ny fitiavan’Andriamanitra azy Davida ka niasa  tokoa  tamin’ny fanampiana ny fanorenana ny Tempoly.  Nanome lesona tsara ho an’ny mino izy teto  satria raha nahita izany ny fihetsiny izany ny Fiangonana (Zanak’Israely) dia samy nanolotra an-kitsipo ny talenta nananany. « Miara miasa hampandroso ny fanjakan’Andriamanitra »

Lesona : ny fitiavako an’Andriamanitra

Raha hanao ny asan’Andriamanitra aho , dia manery ahy voalohany indrindra ny fitiavako an’Andriamanitra satria Izy no efa tia ahy taloha. Mikarakara ahy  Andriamanitra ary mbola nomeny ahy Jesoa Kristy hisolo heloka ahy.

Aza andrasana ny hafa ny fanatanterahana ny fikasana tsara ao anatinao cf and 2

Marka 2,1-12

Lalim-paka ny finoan’ny fianakavian’ilay marary ; fa Jesoa Kristy ihany no vaha olana ho azy ireo. Ka na inona na inona sakana tsy nahafahany nihaona tamin’i Jesoa dia nitady ny hevitra rehetra izy ireo ka vitany hatramin’ny nampidina ny marary avy eny ambony tafo.

Hita taratra eto  ny  firaisam-pon’ny mpitondra marary sy ny fiombonan’aina tao anatin’izy ireo, tanjona dia ny hahazoana fanasitranana hanehoana ny fahalebeazan’Andriamanitra.

Lesona : ny firaisam-po no ho entina manatanteraka ny asan’Andriamanitra

Aoka ho amin’ny firaisam-po no ho entina manatanteraka ny asan’Andriamanitra. Apetraka tsara ny tanjona iombonana mba  hampihasinkasina  ny voninahitr’Andriamanitra .

Asan’ny apostoly 11 :  19 – 26

Maty voatora-bato Stefana satria nampibebaka olona, ary Saoly koa dia nakasitraka izany famonoana izany tamin’ny fotoan’andro. Nitohy hatrany anefa ny fitoriana ny Filazantsara, ary nahavariana aza fa Saoly sy Barnabasy dia nanjary mpiara-miasa raha tokony ho mpifahavalo.

Lesona : Poteho ny efitra mampisaraka

Poteho ny efitra mampisaraka mba hampahomby ny fitorina ny filazantsara sao manjary henatra ho an’ny anarana maha  Kristiana cf and 25 .

Ho an’Andriamanitra ireny ny voninahitra

ANDRIANARISOA Hajaniaina Céléstin, Mpitandrina

Auteur de l’article : AnjGab