TORITENY Alahady 06 Novambra 2017

TORITENY Alahady 06 Novambra 2017
“Miandry y Tompo ny vavolombelona mino”
Salamo 33 : 18 – 22 / Lioka 2: 36-38 /  Romana 8 : 19 -25

 

Ny hevitry ny fanoloran-jaza dia : fanefana voady, satria notahian’I Jehovah, fidiovan’ny renin-jaza, fanolorana ny zaza vao teraka ho isan’ny ankohonan’Andriamanitra.

Inona no manamarika ny fiainan’ny vavolombelona mino miandry ny fihavian’ny Tompo ?

I- Manao ho zava-dehibe ny fiainam-panahy aho

Lioka 2 : 34 ; 36 Simeona, Ana  nanaiky ampiasain’ny Fanahy Masina ka mandany androny sy manorina ny ho aviny ao an-tranon’I Jehovah amin’ny fanompoana Azy , manana faharetana amin’ny fitandremana ny didin’Andriamanitra.

Raha miandry ny Tompo aho , manao ahoana ny fiainako ny fahamarinana , ny famakian-teny , ny fiainam-bavaka , izany hoe raha adika amin’ny teny tokana :  tena ato anatiko ve ary manaiky hiasan’ny Fanahy Masina aho ?

Lesona : Miandry ny fihavian’ny Tompo aho ,  omaniko tsara ary ataoko mari-pototra ny fianam-panahiko mba ahafahako miatrika an’I Jesoa Kristy Ilay efa nekeko ho Tompo sy Mpamonjy ahy.

II- Mahafantatra izay inoako aho  

Simeona dia nilaza fa Jesoa Kristy no :

  • Loharanom-pamonjena  (cf Salamo 33 : 18) Matokia an’I Jehovah fa Hery sy ampingany  Izy ,  fantany tsara ary mari-pototra ny fokevitra itiavany an’io Jesoa izay itokiany sy ivavahany io.
  • Loharanom-pahazavana :  resy lahatra izy fa izay mandeha eo Aminy dia tsy mba mandeha amin’ny aizina , ny ota no aizina manarona ny olombelona , ka ny fiarahana lalana amin’I Jesoa Kristy Ilay fahazavan’izao tontolo izao no azo antoka fa hizorana  amin’ny lalana marina ho amin’ny fiainana mandrakizay.
  • Maty hamonjy ny mpanota  : famonjena sy fanavotana miantoka ny fidirana ho amin’ny fiainana mandrakizay , izany no mibahana ao am-pon’I Simeona ka ampianariny fa maty hamonjy ny olona rehetra Jesoa Kristry , tena manana anjara amin’izany izaho izay mpanota.

 

Lesona : Tena iainako ve ny hoe Jesoa Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ? ahoana no fomba ampiharako izany amin’ny fiainako andavan’andro ?    

Fehiny

Vavolombelona mino ary miandry ny fihavian’ny Tompo aho , ataoko ho zava-dehibe ny fikolokoloana ny fiainam-panahiko,  fifandraisako amin’Andriamanitra,, fiainam-bavaka , famakian-teny , ary koa fantariko tsara ilay Jeso Kristy izay inoako ka ho vavolombelona hifampizara amin’ny hafa ny fahatsarany aho.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra

ANDRIANARISOA Hajaniaina Célestin, Mpitandrina

Auteur de l’article : AnjGab