Toriteny alahady 04 mey 2014

« Mamonjy amin’ny fitiavan-tena ny Tompo »

Deoteronomia 8:7-20 / Lioka 6:32-36 / I Jaona 3:13-17

“….Fandrao rehefa nihinana ianao ka voky…….. …….dia hiavonavona ny fonao ka hadinonao Jehovah Andriamanitrao izay nitondra anao nivoaka avy tany Egypta…’ Deo 8 : 11-14

 

Endriky ny fitiavan-tena diso tafahoatra ny avonavona am-po

Toetra tsaran’Andriamanitra ny miteny tsy misorona amin’ny zanany. Teny fampanantenana nomen’Andriamanitra ny Zanak’Israely ny hanafaka azy amin’ny fanandevozan’ny Egyptiana ka hampiditra azy amin’ny tany soa.

Raha ny fiheverana amin’ny maha olombelona dia tsy ho tafita mihitsy ny Zanak’Israely satria maro loatra ny sakana toy ny ranomasina mena, ny fanenjehana nataon’ny miaramila Egyptiana sns….

Nefa tao anatin’izany ny tongotra tsy nivonto, ny fitafiana tsy rovitra ary dia hiampita ho any amin’ny  tany soa.  Resy lahatra ny Zanak’Israely tamin’izany fa tena miaraka amin’izy ireo Andriamanitra.

Lesona : Rehefa ao anaty fahoriana lalina ny zanak’olombelona dia mahay miantso an’Andriamanitra, mihaino tsara ny feon’I Jehovah Andriamanitra, ary manaraka tsara izay atorony.

Tao anatin’izany anefa dia  namepetra mafy fa tsy tokony hanadino an’Andriamanitra ny olona  ka hiavonavona am-po.

Andriamanitra mahafantatra ny miafina rehetra sy ny ao am-pon’ny olona tsirairay. Fantany avy hatrany fa raha vao afaka amin’ny fahoriana ny olona  dia variana ka manalavitra Azy. Mihevitena fa  ny fiainany no feno fahombiazana toy izao ; dia noho ny herin’ny tenany sy ny fahaizany  ka dia nanjary niavonavona am-po izy, tsy mila hery hafa iankinana intsony.

Lesona : Mety mbola ao anaty ranomasina mena ny fiainanao, mety efa hiditra ny tany soa, na koa efa tafiditra ilay tany feno fiadanana ka toa tsy manan-java-mahory. Tsarovy tsara fa na ory na malahelo, ny tanan’I Jehovah mihazona anao mandrakariva ary famindram-po no mbola mahatoy izao anao

Hamafiso ny fiankin-doha amin’Andrimanitra fa izay ihany no loharanom-pitahiana.

Hafatra : Miteny tsy misorona amiko sy aminao Andriamanitra fa na fiainana feno fifaliana na fiainana feno olana ; aoka tsy  hivadika Aminy isika ; fa manompoa Azy  amin’ny fifaliana esory ny  avonavona ka aoka hiankim-po tanteraka  amin’Andriamanitra  isika.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra .

Amen !

ANDRIANARISOA Hajaniaina Célestin , Mpitandrina

Auteur de l’article : AnjGab