Toriteny 20 Oktobra 2013

Mpitoriteny 11:1-8 / Matio 13:1–9 / I Koritiana 9:7-12

« Manantena fahombiazana ny mino »

Ny hazo no vanon-ko lakana , ny tany naniriany no tsara” hoy ny ohabolan’ny Malagasy. Raha ny eto amin’ny perikopa anefa no jerena dia hita ho misy karazana tany maro samihafa anantenan’ny mpamafy vokatra , raha manantena fahombiazana ny mino, ndeha ho jerentsika ireo karazana tany azo amafazana, sy  izay fepetra takina  amin’ny mpamafy raha te hahazo fahombiazana.

1-Teny amoron-dalana

Namafy teny amoron-dalana , izany hoe miara maniry amin’ny zavatra hafa izay tsy nofantenana. Mety haniry ihany ny voa  saingy sempotra, takona ary mety ho voafafa mihitsy aza rehefa tonga ny fanadiovana . Mat 13: 1- 4

2-Teny ambony vatolampy

Nalaky nitrebona saingy tsy mety manorim-paka. Miredareda toy ny afo mololo fa vetivety ihany dia maty. Na ny rivotra na ny hain’andro na ny ranon’orana dia ampy mahamaina sy maha levona azy . and 5.

3-Teny amin’ny tsilo

Nandray tsara ny tany namafazana, naniry ny voa saingy na dia te hitombo sy handrobona aza dia tsy afaka; fa mijanona ho amin’iny endriny  iny ihany satria ny tsilo tsy mamela mahazo. Ny fiafarany dia mety ho maina eo am-pitoerana . and 8

4-Tany tsara

Nandray, naniry tsara, nitombo ary dia nanome endrika tsara ny tany. Nahitan’ny mpamafy fahombiazana.

Tenim-panjakana ny famafazana ; izany hoe didy tsy maintsy ankatoavina, mibaiko antsika Andriamanitra mba hamafy eny rehetra eny, ¼ no nahomby ; ¾ nandamoka ; tsy mahazo kivy na reraka manoloana ny sakana marosamihafa na izay mety ho endriky ny tsy fahombiazana. Anjaran’ny Mpampianatra Sekoly Alahady ny misikina mba hahazo vokatra tsara, mikarakara ireny madinika ireny hahatonga azy ho olon-dehibe amin’ny finoana ka ho lasa Diakona na loholona na ho Mpitandrina mihitsy aza rahatrizay.

Tsarovy ry Mpampianatra isany ; fa tsy méthodologie no ahazoana fahombiazana amin’ny fikolokoloana ny fanahin’ireny  ankizy madinika tezaintsika ireny fa asan’ny Fanahy Masina. Ny anjarantsika dia ny manondraka, mijerijery  azy ireny ka izany dia atao amin’ny alalan’ny fitondrana azy ireny am-bavaka .

 

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra Amen !

RASAMOELINA Voavy, Mpitandrina

Auteur de l’article : AnjGab