Toriteny 20 aprily 2014

« MAMONJY AMIN’NY FAHAFATESANA NY TOMPO »

Hosea 13:14-15 / Lioka 24:1-12 / I Koritiana 15:12-23

“Mbola ao amin’ny maty ihany ve no itadiavanao ny velona ? ” Lioka 24

 

Andrandrain’ny Tompo amiko sy aminao amin’izao fampianarana Paska 2014 izao ny

  • – Fanoloran-tena
  • – Finoana velona an’I Jeso Tompo (tsy hitoky amin’ny hery hafa intsony)

Manasa anao hanaraka sy hifantoka tsara amin’ny famahavahana ny Tenin’Andriamanitra

1- Mahatoky amin’izay ampanantenainy ny Tompo

Fony tsy mbola tonga akory ny fotoana nisamboarana an’I Jeso dia efa nilaza Izy fa “Izaho no fananganana ny maty sy fiainana” ary mbola hamafisiny fa tsy misy tsy ho tanteraka izay rehetra voalazan’ny Tenin’Andriamanitra. Rehefa maty anefa Jesoa, ny mpianatra akaiky Azy dia sahy nandà ho tsy nahalala Azy akory, ny sasany niala tao an-tanàna , ny sasany nisitrika satria menatra, diso fanantenana. Vehivavy no sahy nijoro ka nanatanteraka ny fomba fanao amin’ny faty ; dia ny fanosorana menaka manitra. Fotoana fohy anefa dia nitsangana Jesoa, ary tena tanteraka tokoa izay rehetra nolazainy.

Hafatra : Manoloana ny olam-piainana izay endrim-pahafatesana ; dia tsy vitsy amintsika Kristiana no miala amin’Andriamanitra, manalavitra ny fifandraisana Aminy na dia efa nanambaràny teny fikasana maro ho amin’ny famonjena Aza, isan’ny mafonja indrindra amin’izany ny fandresena tamin’ny nitsanganan’I Jesoa Kristy tamin’ny maty.
Ry Havana, ny fahafatesana aza resiny, nahoana no tsy mino ianao ka manalavitra na miala Aminy ? Hitany, tsapany ary efa niainany anie izay mety ho endriky ny fangidiana eo amin’ny fiainanao e! Ary fantaro fa tsy misy tsy ho tanteraka izay teny rehetra nolazainy fa hanangana anao ho amin’ny fiainana mandrakizay Izy, dia ilay fiainana feno fiadanana sy fandresena ; tsy miandry any an-danitra akory izany, fa dieny ety an-tany raha tena mino ianao.

2- Anjaranao no mino

Ny fieritreretana fa toy ny nofy ihany izay rehetra ambaran’ny Baiboly no mahatonga ny Kristiana tsy tena mitoetra amin’ny Finoana an’Andriamanitra, toa te hiteny fa ny olona tamin’izany andro izany no nitenen’Andriamanitra fa tsy ho tanteraka amiko intsony izany ankehitriny.
Vokany, rehefa misedra zava-tsarotra dia antsoina ihany Jeso fa toa tsy ampy ; ka mitady hery hafa iankinana, nefa hery manam-petra, mety maty (mety ho olona, mety ho zavatra, mety ho razana sns…). Tsy ekena ny fahakelezan’ny finoana, fa izay rehetra nambaran’ny Tompo dia tokony ho raisina sy ekena amin’ny fanetren-tena.

Hafatra : Jeso nitsangana tamin’ny maty dia midika ho fitsanganana ho anao koa, satria Kristy no loha, ary izaho sy ianao no vatany, dia miara belona Aminy isika ( olana, aretina, fanenjehana, fahasahiranana, fahafaham-baraka…. ) efa nentiny izany, ary efa resiny. Mitsangàna, ka aoreno ao amin’i Jeso ny finoanao fa efa nitsangana marina tokoa ny Tompo, tsy mitady famonjena ao amin’ny maty intsony isika manomboka izao satria resy lahatra fa velona ao amin’I Kristy .

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra. Amen !
ANDRIANARISOA Hajaniaina Célestin , Mpitandrina

Auteur de l’article : AnjGab