Toriteny 19 janoary 2014

« Andriamanitry ny famonjena ny Tompo »

Zefania 3:14-20 / Jaona 4:39-46 / I Timonty 2:1-7

“… fa ny tenanay no mandre, ka fantatray fa Izy tokoa no Mpamonjy izao tontolo izao …” Jaona 4:42b

Vehivavy maloto fitondran-tena no tantara eto, anaporofoan’I Jesoa fa mitady ny hirika rehetra hamonjena ny olona rehetra Izy na toy inona na toy inona karazam-pahotana vitantsika.

Hafatra 1° : Tia antsika Andriamanitra

Fomba mahazatra ny olombelona ny manondro molotra ny hafa manoloana izay heverina ho fahotana na olona mandika ny lalàn’ny fiaraha-monina .

Fa ity vehivavy kosa na dia efa iharan’ny fitsaran’ny vahoaka aza noho ny fahalotoam-piainany dia nanatona Azy Jesoa ary nitoetra tao aminy cf and 40.

Tsy miankina amin’ny asa tsara na asa ratsy ataontsika eo amin’ny fiainana no itiavan’Andriamanitra antsika , fa tsy manam-petra izany fitiavany izany eny fa na dia amin’ireo izay tsarain’ny fiaraha-monina ho mpanota rain-dahiny aza.

Hafatra 2° : Mahita ny miafina rehetra Andriamanitra

Ny fahafantaran’I Jesoa ka nilazany tsy niambahamba ny fianan’ilay vehivavy no niteraka finoana ho an’ny rehetra tao an-tanàna cf and 39.  Miteraka fanekem-pinoana ho an’ny Samaritana ny fihaonan’ilay vehivavy tamin’I Jesoa cf and 42.

Olana : Maro ny mpivavaka no mankany am-piangonana fa tsy mahatsapa mihitsy ny fanatrehan’Andriamanitra na ny fihaonana Aminy rehefa mivavaka ; hany ka manjary mangatsia-po. Vokany, mifindrafindra Fiangonana na mitady andriamanin-kafa ianteherana.

Fehiny : Mampianatra antsika Andriamanitra mba hino ny Teniny,

tsarovy “fa na aiza na aiza ivorian’ny roa na telo amin’ny anarako dia eo afovoany Aho” Matio 18:20, ny fahatsapantsika fa manatrika antsika Andriamanitra no miteraka fanekem-pinoana, ny andrefesana ny tena mpivavaka dia ny olona sahy miteny fa “velona ny Tompo” na dia ao anatin’ny fahasarotana aza.

 

Tia anao Andriamanitra, manatrika anao Izy ary te hamonjy anao ho afaka ao anatin’io sarotra io.  Ankatoavy ny Tompo, ary ataovy ho fiainanao ny fanekem-pinoana.

 

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra . Amen !

R. Jacquot Katekista , tarika Ny Fanilo

 

 

 

Auteur de l’article : AnjGab