TORITENY 16 Jona 2013

FANKALAZANA NY IRAY VOLAN’NY SAMPANA FIFOHAZANA

Ezekiea 20 : 43

 

Avelao hiasa amin’ny amin’ny fiainanao Andriamanitra dia ho hitanao ny asan’ny tanan’Andriamanitra hitarika   anao ho amin’ny  fifohazam-panahy

 

Bokin’i Ezekiela mitantara ny  fahalotoam-piainana sy ny fiodinan’ny  Zanak’Israely ka dia nalefan’Andriamanitra ho babo  . Ary dia tena nampahitan’Andriamanitra ny fahoriana tany amin’ny fahababoana .  Satria fitiavana Andriamanitra dia tsy hamela ny olom-boafidiny hilona ao anaty fiainam-pahafatesana ka iteneneany izao torohevitra izao mba hahafahany miaina indray ilay fianana vaovao feno  fahatsarana.

Ry Zanak’Israely vaovao , ianao no antsoin’Andriamanitra amin’izany anarana izany , inona no karazam-pahotana efa nilomanosanao , inona no karazana sampy efa notompoinao ka nanakalozanao Ilay Andriamanitra efa nekenao .  Te hanafaka anao amin’ny fahababoana Andriamanitra , te hamoha anao amin’ny torimasom-panahinao Izy ka manambara tsotra aminao hoe diniho dia araho ireto dingana ireto fa hanao zava mahagaga  eo amin’ny fiainanao Izy

 

1-     Tsy maintsy mahatsapa fa nandeha sy nanao izay ratsy isika  Eze 20:  43a

Mila manaiky isika hoe tsy tanteraka eo anatrehan’Andriamanitra , ka na dia tsy nanompo sampy sy  tsy nanao toy ny fanaon’ny Zanak’Israely aza  isika dia mila mahafantatra tsara ny fahadisoantsika eo anatrehan’Andriamanitra.  Mety hieritreritra isika hoe tsy misy mahita , na koa tsy misy fiantraikany amin’ny hafa ny fahadisoana ataoko ka tsy mampaninona  , tsarovy fa Andriamanitra mahita ny miafina rehetra eo amin’ny fiainantsika  ary samy tompon’andraikaitra amin’ny fianany sy ny nataony avy ny tsirairay fa tsy afaka hanilika izany  amin’ny hafa . Rehefa ny olona iray no tsy mbola mahatsapa fa efa nanao izay nampalahelo sy niodina tamin’Andriamanitra ;  dia ilay asan’Andriamanitra mihitsy no tsy tsaroany sy tsy tsapany eo amin’ny fiainany . Ny takian’Andriamanitra amiko sy aminao dia ny hitolo – tena na koa hiampanga tena ka hiteny hoe “ efa nanao izay ratsy indrindra teo imasonao aho Andriamanitra ô! “

Tsy ampy anefa ny fahatsapana ny faharatsiana sy ny fiaikena heloka eo anatrehan’Andriamanitra fa mila ho rikorikon’ny fahotana isika

 

2-     Aharikoriko anareo ny fahotanareo  Eze 20 : and 43b

Ny zavatra maharikoriko dia tsy tiana hiverenana intsony , tsy tiana eritreretina akory , araka izany anarana izany hoe tena maharikoriko,  toy izany no takian’Andriamanitra amintsika manolona ny fahotana , fitondran-tena, fahazarana madinidinika , fiteny sy ny maro hafa izay mandiso fanantenana an’Andriamanitra amintsika .

 

Ahoana ary no handaminako ny fiainako manoloana izany zavatra takin’Andriamanitra amiko izany?

 

Tsy ho tsapantsika izany raha tsy tena avelantsika miasa ao amin’ny fianantsika Andriamanitra ka hamoha amin’ny torimasom-panahy mahajamba antsika? Tsarovy ry Kristiana fe efa noharian’Andriamanitra hitovy endrika tahaka Azy isika hatrany am-piandohana ka aoka tsy hampitovy kilasy ny tenantsika amin’ny biby , hitondra tena ho amin’ny fahalotoana sy ny fanahy lany henatra tsy misy fahatahorana an’Andriamanitra .

 

Hafatra : Avelao hiasa amin’ny amin’ny fiananao Andriamanitra dia ho hitanao ny asan’ny tanan’Andriamanitra hitarika   anao ho amin’ny  fifohazam-panahy.

 

 

 

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra

    Amen !

 

RAKOTONDRAMANANA Arijaona,  Mpitandrina TONIA Safif Foibe FJKM

Auteur de l’article : AnjGab