Toriteny 10 Novambra 2013

Salamo 84:4-12 / Lioka 12:35-40 / Romana 14:19-23

 

Salamo miventy ny hiran’i Ziona noredonina rehefa mankalaza an’Andriamanitra hiditra amin’ny tanàna Masina.

Aiza no ahitana fahasambarana ?

Ny Salamo 84:4-12 no anompanantsika ny fampianarana hitarika antsika aho amin’ny lalana ahatongavana ho amin’izany fahasambarana nampanantenain’Andriamanitra ny mino izany . Voalohany ho jerentsika amin’izany dia ny hoe :

Ny mitoetra ao an-tranon’Andriamanitra no ahitan’ny mino fahasambarana

Tsy mivahiny, tsy mandalo, fa tena monina sy mitoetra ao an-tranon’Andriamanitra. Izany dia misintona ny saintsika avy hatrany fa ny olona afaka miara-monina dia mifankahazo, mifampihaino, mifanakalo resaka ka tsy ny manahirana ihany no ifampizarana fa eo ny mahafaly, ny fikasana, ny mampalaelo sy izay rehetra mety hampahomby ny fiaraha-monina. Mampianatra sy mampahafantatra ahy sy ianao ny Tenin’Andriamanitra. Mazotoa ary maniria fatratra ny hitoetra ao an-tranon’Andriamanitra amin’ny andro rehetra iainanao, fa izay ihany no antoka hanananao fahasambarana.

Ahoana moa izany mitoetra ao an-tranon’Andriamanitra izany ?

Ny trano Fiangonana no mahazatra antsika antsoina hoe tranon’Andriamanitra fa isika koa dia trano Fanahy nataon’Andriamanitra mba ho fonenany, (ny fontsika)  Andriamanitra dia Fanahy, ary ny lanitra no seza fiandrianany, ny tany no fitoeran-tongony, tsy hita maso Izy fa ny Fanahy napetrany tato anatintsika no manaiky hiditra sy hitoeran’ny Fanahy Masin’Andriamanitra,  dia izay ilay hoe tafatoetra, izany hoe mahatsiaro mandrakariva fa ato anatiko ny fanahin’Andriamanitra, afaka miresaka izahay, tsy mifanalavitra, anambarako ny mahafaly, ny manahirana, ny fikasana, ny alahelo sy izay rehetra momba ahy miafina indrindra, izay ilay miara-monina amin’Andriamanitra ka mitondra antsika ho amin’ny fahasambarana.

Mila diovina ny tranon’Andriamanitra

Ny mino efa resy lahatry ny fitiavan’Andriamanitra dia manolotra ny fony mba ho fonenan’Andriamanitra araka ny voalaza tetsy ambony, amin’ny maha olombelona dia mety vopentimpetin’ny loto ny fontsika, mba hahatamana ny fanahin’Andriamanitra ka ahafahantsika miara-monina amin’Andriamanitra dia mila diovina sy karakaraina ho feno fahatsarana izany tranon’Andriamanitra izany ; mangataka ny ran’I Jesoa mba ho sasany sy dioviny, mangataka koa ny Fanahy Masina mba hanana toe-panahy araka an’Andriamanitra mendrika ny maha zanak’Andriamanitra .

Te ho sambatra ve ianao ?

Raha ny fahasambarana’izao tontolo izao, vola aman-karena, vady, zanaka,  sns, dia mandalo ihany ka tsy azo anorenana ny fahasambarana, fa ny tena fahasambarana dia izay ampianarin’ny Mpanao Salamo anao ankehitriny, ny mitoetra ao  amin’Andriamanitra, ny fonao no efa namboarin’Andriamanitra mba ho trano fonenany ka miandry anao Izy hamoha ny varavarana mba ahafahany monina ao ary ianao koa  honina ao Aminy.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra

RASOAVOLOLONA Tiana, Katekista, Diakona FJKM Amboniloha

Auteur de l’article : AnjGab