Toriteny 05 Oktobra 2013

Ohabolana 16 : 1 –  9 / Lioka 12 : 13 – 21 / Jakoba 4 : 13-17

 « Manantena fahombiazana ny mino »

 “Manantena fahombiazana ny mino”, ity lohahevitra ity dia mampianatra antsika fa tsara raha mahita fahombiazana ny Fiangonana, misy mantsy ny fahadisoam-pijery ao anatin’ny fiaraha-monina fa ny manan-karena tsy mba hiditra ny fanjakan’ny lanitra. Ahoana ary ny mikasika izany ? Azo tadiavina ve ny harena ? Ao amin’Andriamanitra ny harena rehetra ;  fa ampianariny antsika anio  ny toe-tsaina tokony hananana entina miatrika izany.

1- Mivelona amin’ny fahamarinana

Eo ampikatsahana  ny harena dia tsy maintsy miaina sy mandeha amin’ny fahamarinana ny mino

Ohab 16: 8. Tenim-pahendrena ary tolo–tsaina azo avy amin’Andriamanitra izany. Ny bokin’i Lioka ihany koa dia mampianatra fa tsy tokony ho amin’ny fieremana [fitiavam-bola tafahoatra ] ny mino.    Tokony ho fantatry ny mino fa ny harena rehatra dia avy amin’Andriamanitra izay hetsika ataontsika ho fampitomboana izany harena izany dia samy handalo eo ambany mason’Andriamanitra avokoa ; isika dia napetrak’Andriamanitra ho mpitantana  ihany eto ambonin’ny tany  ka izay tsy marina ao anatin’izany fitantanana izany dia tsy maintsy iharan’ny fitsaran’Andriamanitra.  

2- Manankina ny zavatra kasaina atao eo amin’Andriamanitra

Ny fikasan’ny fo dia an’ny olona fa ny fahatanterahana kosa dia an’Andriamanitra. Izany dia manambara fa na toy inona na toy inona risi-po ananan’ny olona eo amin’ny fanantanterahana ny fikasany dia ho very maina sy tsy haharitra izany raha tsy apetraka amin’Andriamanitra ; ary Izy Andriamanitra rahateo no mihazona ny fahavelomantsika. Koa aoka isika mpino ahatsiaro mandrakariva fa an’Andriamanitra ary avy Aminy izay rehetra eo amin’ny fiainantsika  [fahasalamana , harena, fanambinanana ,  sns…]

3- Mikatsaka ny haren’ny lanitra

Misintona ny saintsika ny Tenin’Andriamanitra hametram-panontaniana hoe manoloana ny fikelezan’aina amin’ny asa fameloman-tena  manao ahoana ny fikelezana aina amin’ny fikatsahana ny haren’ny lanitra ?  Ny tena loharanom-pitahiana ahitam-pahombiazana dia ny fikatsahana ny haren’ny lanitra “Katsaho aloha ny fanjakan’ny lanitra dia hanampy ho anao ny zavatra rehetra”.  (Mat 6:33). Mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika raha tsy mikatsaka sy manao ho vaindohan-draharaha izany haren’ny lanitra izany.

Ho famehezana izay rehetra voalaza ary, mampianatra antsika Andriamanitra amin’ny alalan’ny Teniny fa antoky ny fahombiazana ho an’ny mino ny fanekena  an’I Jeso ho Tompo sy Mpamonjy, mpialoha lalana ny fiainana. Ny olona manana an’I Jeso no mahay mandeha amin’ny fahitsiana sy mahatsiaro fa tsy mahefa na inona na inona raha tsy amin’ny alalan’Izy Tompo ary ny fanapahan-kevitra hanao ho vaindohan-draharaha ny fikatsahana ny haren’ny lanitra

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra Amen !

ANDRIANARISOA Hajanaiaina Célestin , Mpitandrina

Auteur de l’article : AnjGab