Toriteny 05 janoary 2014

« Manantena ny fiavian’ny Tompo ny mino »

Isaia 43:1-13  / Jaona 2:1-12   /  II Timonty 1:6-12

“….. Ka tsy menatra aho satria fantatro izay inoako……” II Tim 1 : 12b

Paoly manoratra taratasy ho an’i Timoty, zanany ara-panahy. Fantany loatra fa tokony hitoetra tsara, hiorina tsara ara-pinoana i Timoty.

1- Aoka tsy ho menatra

Trangam-piainana eo amin’ny Kristiana ny tsy fahasahiana mijoro rehefa tojo zava-manahirana. Mety ho fanenjehana, fahasahiranana, fahasarotana amin’ny endriny maro samihafa …. Ary dia fialantsika olana amin’izany ny hoe manana ny fahalemeko aho ka dia aleo aloha mimpirimpirina, tsy sahy mijoro, tsy sahy miseho  ka ilay  izay fanomezam-pahasoavana nomen’Andriamanitra maimaimpoana dia tsy sahiny aseho, tsy sahiny ampiasaina, mihalevona ary miha-maty mihitsy aza. Ny fiafaran’ireny moa dia esorin’Andriamanitra mihitsy satria tsy mamoa.

Eo anatrehan’ireny indrindra no ampaherezan’Andriamanitra ahy sy enao , fa na inona na inona mety ho endrim-piainana misy, na ho amin’ny  fisandratana na ho  amin’ny fietrena, sahia mijoro ; kolokoloy sy velomy tsara ny fanomezam-pahasoavana natolotr’Andriamanitra anao ; aza menatra  satria fantatrao izay inoanao dia Jesoa Kristy ilay mahay ny zavatra rehetra.

2- Mirosoa amin’ny lalina

Isaia 43 : dia manambara teny fanomezan-toky ho an’ny olom-boantson’Andriamanitra. Ny olona izay nanolo-tena ho an’Andriamanitra dia antsoina hoe olom-boantso sy olom-boafidy ; tsy mitazam-potsiny ny fiainan’ireny olona ireny Andriamanitra ; fa tena mandray an-tanana feno azy, ka na miaina anaty fifaliana,  na misedra olana  mivaivay, ny aretina, sns …. izay tsy misaraka amin’ny fiainana maha-olombelona nofo sy rà, dia tsarovy fa eo foana Andriamanitra. Fa Andriamanitry ny famonjena ny Tompontsika.

Ny finoana sy ny fanarahana ny Tenin’Andriamanitra no andraisan’ny olona fitahiana sy famonjena  avy amin’Andriamanitra ( Jaona 2:1-7 : ny nanovan’I Jesoa ny rano ho tonga divay ). Ny fanekena ho zanak’Andriamanitra, sy ny fanoloran-tena ho mpiara-miasa amin’Andriamanitra dia antoka mari-pototra koa anaporofoan’Andriamanitra fa afaka maneho  fahagagana eo amin’ny fiainantsika Izy.

Raha mankalaza ny faha 150 taona ny Fiangonana ; dia manambara mivantana amiko sy aminao fa manafaka antsika amin’izay fatopatotra  rehetra ny  Tompo, ekena fa manana ny fahalemena isika raha mbola eto ambonin’ny tany, noho izany indrindra  no antony nanoratan’i Paoly ity taratasy ity mba hampiorina tsara antsika, hijoro ho tena Kristiana marina, maneho ny fomban’ny maha Zanak’Andriamanitra na dia miaina ao anaty fahasarotana aza, ka sahy hiteny toa an’i Paoly hoe : ….. Tsy menatra aho satria fantatro izay inoako……”

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra . Amen !

ANDRIANARISOA Hajaniaina Célestin , Mpitandrina

Auteur de l’article : AnjGab