Toriteny 01 Septambra 2013

« Manantena fiarovana ny mino »
Salamo 71 : 1 -13 / Marka 6 : 47 – 56 / I Tesaloniana 5 : 4 – 11

 

Mifamahofaho eo amin’ny fiainan’ny Kristiana ny tsara sy ny ratsy ka mila fiarovana avy amin’Andriamanitra . Misy amin’izy ireny izay tena heverintsika ho tsara nefa indraindray dia mapivily antsika hiala amin’ny lalana efa nosoritan’Andriamanitra.

Mbola marina sy azo antoka ve izany fiarovan’Andriamanitra izany sa lasa teny an’idina ihany ?

Na ny bokin’i Salamo na ny Filazantsaran’i Marka dia samy manasinkasina sy manaporofo fa na amin’ny zava-manahirana eny amin’ny fotoan-tsarotra indrindra dia vonona foana Andriamanitra hiaro sy hikarakara ny zanany.
Jesoa Kristy zanak’Andriamanitra no nirahiny ho tonga olona toa ahy sy ianao ; ka mandalo mijery ny antsiprian’ny fianantsika tsirairay, mandray an-tanana Izy ka mampitsahatra ny tafio-drivotra mampisafotofoto, manome hanina ho an’ny noana ary manome vaha olana ho an’izay tojo zava-tsarotra. Afaka mitsofoka tanteraka eo amin’ny fiainan’ny olona izay manaiky azy Jesosy, ka na ny manahirana, na izay mety ho fikasana tsara ; dia raisiny an-tanana, ka hanaporofoany fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy . Tsara Jehovah ary mahatoky izay mialoka Aminy ; koa araraoty, hazony amin’ny Teniny ny Tompo ka ilazao fa “Tsy hamelako ianao raha tsy mitahy ahy”

Ahoana ary no atao mba ho tanteraka amiko ny  fiarovan’Andriamanitra ?

Vava feno fiderana sy fankalazana : dia takian’Andriamanitra amiko sy aminao. Apetraho amin’ny toerana ambony indrindra sahaza azy eo amin’ny fiananao Andriamanitra ka ambarao amin’ny vavanao mandrakariva  ny fiderana azy (cf Sal 71:8)

Aza mihazakazaka irery eo amin’ny fianana :   raha misy ny olana , raha misy ny fikasana tsara ao anatinao , ento ao amin’I Tompo izany fa Mpanolo –tsaina Hendry Izy, ary dia handamina  ny lalanao.

Aoka isika hanana fiaianana mendrika ny maha zanak’Andriamanitra : ka tsy hanaram-po amin’ny ratsy . Raiso ny fiadiana atolotr’Andriamanitra dia ny Finoana (raisina ka mitombo amin’ny alalan’  ny fihainoana Toriteny io) ny Fitiavana  an’Andriamanitra sy ny olona izay manarona ny fahotanaomaro  ary ny fanantenana ny Famonjena (mila manantena fiainana vaovao foana isika satria miaina miaraka  Jesoa Kristy)

Entanina sy amporosihina ny zanak’Andriamanitra rehetra hino sy hatoky fa miandany amintsika  Andriamanitra ary miara-mihazakazaka amintsika. Ampy maharo sy mahasahana ny fiainantsika amin’ny antsipiriany  Izy. Ny andrasana amiko sy aminao dia ny hiezaka hidera an’Andriamanitra amin’ny vava sy amin’ny fo ;  hampitombo ny herim-pinoana sy ny fitivana ary koa hivelona amin’ny fanantenana ny famonjena.

 

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra. Amen!

ANDRIANARISON Hajaniaina Célestin, Mpitandrina

Auteur de l’article : AnjGab