Toa an’i Elia, nofahanan’ny goaika

Tao anaty harivan’ny ririnina, Tokatrano iray mivory eo an-databatra foana. Sady mitomany ny reni-mpianakaviana no mivavaka, tsy manana izay ilaina hamahanany ireto zanany maro izy, rangahy vadiny moa efa maty rahateo.

Elia moa nandefasan’Andrimanitra goaika ?

Teo indrindra no nitsangana sy nanontany azy ny lahy matoany. Hono hoa ry Neny, Elia moa nandefasan’Andrimanitra goaika hitondra mofo sy hena ho haniny ô. Ka raha mangataka amin’i Tompo Jesoa ve izaho izao, tsy mba handefasany goaika koa isika ?

Sadaikatra ramatoa reniny namaly azy, eny anaka, raha mangataka Aminy amin’ny fonao ianao dia mety handefa goaika tokoa izy.

Nampihatra izay nampianarina azy.

Toa ny nampianarina azy tao amin’ny sekoly alahady, lasa nitokana tao an’efitranony izy ary nivavaka. « Jesoa ô tsy manana ho hanina izahay anio, mba andefaso goaika re hitodra sakafo ho anay. Amen! ». Vita ny vavaka, nivoaka izy ary namihina andreniny. « Neny ô, aza mitomany intsony efa nangataka taminy Jesoa aho ».

Ary lasa novohainy ny varavarana fidirana ao antranony. Gaga reniny :
Ary inona ity ataonao ?
Miandry ilay goaika aho ry Neny a.

Tonga ny goaika nadrasana.

Fotoana vitsy taorian’izay, lehilahy lehibe, miakanjo mihaja, tratra hariva nandalo teo. Ny andro moa efa ho amin’ny sivy ora alina ka varina izy mahita ity zazalahy kely mijoro eo antokonanan tarafin’ny jiron-dabozia mitsilopilipy.

Ary inona no ataon’ialahy eto ?
Miandry goaika hanatitra sakafo ho anay aho tompoko ?
Goaika ? Goaika ahoana ?
I ramatoa reniny no nivoaka, menatra, saingy nanazava ny zava-niseho.

Nihaino sy nanongilantsofina ity vahiny sizay tsy iza fa ny ben’ny tanana ihany. Tohana ny fony, latsaka ny ranomasony. Sady nijery ny akanjo nanaovany izy no niantso n’ity tovolahy.
Izaho anie r’ise ka miankanjo mainty e, sady manana vozon’akanjo fotsy, tena mitovy amin’ny goaika mihintsy. Izaho ilay goaika nalefan’i Jesoa ho anareo, andana maka harona dia andao isika hankany amiko …

Hafatra

Ny fiàsan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Jakoba 5 : 16

Auteur de l’article : AnjGab