TORITENY Alahady 11 Septambra 2016

Fanontaniana sahady no apetraky ny Tompo aminao dieny ety am-boalohany : manao ahoana ny fahazotoanao mizara ny Tenin’Andriamanitra eo anivon’ny tokantrano, ny toeram-piasana, ary ny fiaraha-monina ? Izay manasongadiina indrindra fa be ny asan’Andriamanitra miandry ny Kristiana saingy ny mpiasa no vitsy.

Toriteny Alahady 04 Septambra 2016

“Manambara ny asan’ ny Tompo ny  mino » I Tantara 16,8-14 / Lioka 8,43-48 / Asan’ny Apostoly 12,11-17   Ataon’i satana avokoa izay hevitra rehetra hangejana ny Kristina mba tsy ahazoantsika mandova ny fiainana mandrakizay. Apoitrany ny olana saro-bahana samihafa eo amin’ny fianakaviana, sy fiaraha-minona, ny asa ary indrindra ny sehatry ny fanompoana, alefany aretina  ka ireny no miteraka fahakiviana […]

PERIKOPA FJKM ALAHADY 04 SEPTAMBRA 2016

Alahady XV manaraka Trinite 1 Tantara 16,8-14 / Lioka 8,43-48 / Asan’ny Apostoly 12,11-17 1 Tantara 16,8-14 8 Miderà an’i Jehovah, miantsoa ny anarany; Ampahafantaro ny firenena ny asany. 9 Mihira ho Azy, mankalazà Azy; Saintsaino ny fahagagana rehetra ataony. 10 Ataovy ho reharehanareo ny anarany masina; Aoka hifaly ny fon’izay mitady an’i Jehovah. 11 […]

TORITENY Alahady 21 Aogositra 2016

“Miara-miasa amin’ny finoana ny mino  » II Samoela 10,9-19 / Matio 18,18-20 / Filipiana 1,1-8     “Mahereza ary, ka aoka hitombandahy isika ho an’ny firenentsika sy ny tananan’Andriamanitsika; ary aoka Jehovah hanao izay sitrapony.” II Samoela 10,9 -19   Fahavononana ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy no tao anatin’i Joaba raha voatendry ho mpitari-tafika ny zanak’Israely hiady […]