Toriteny 20 aprily 2014

Jeso nitsangana tamin’ny maty dia midika ho fitsanganana ho anao koa, satria Kristy no loha, ary izaho sy ianao no vatany, dia miara belona Aminy isika ( olana, aretina, fanenjehana, fahasahiranana, fahafaham-baraka…. ) efa nentiny izany, ary efa resiny. Mitsangàna, ka aoreno ao amin’i Jeso ny finoanao fa efa nitsangana marina tokoa ny Tompo, tsy mitady famonjena ao amin’ny maty intsony isika manomboka izao satria resy lahatra fa velona ao amin’I Kristy .