Famaritana ny atao hoe Tafika Masina

Ny atao hoe Tafika Masina dia:

– Fitoriana ny Filazantsara mba hanafaka ny olona amin’ny maizina ho amin’ny mazava ka tsy hananan’I satana fahefana intsony aminy.

– Tena ady atao amin’I satana sy ny miaramilany hamongorana azy tanteraka sy izay fikasany ary mikendry ny hamerenana ny olona izay efa babony sy voafatony ho ao amin’Andriamanitra ka hananany fiainana feno fahasambarana.
Hoy ny Tompo arakany Asa 26.16-18 : “mitsangana ka mijoroa amin’ny tongotrao; fa izao no hisehoako taminao,diany hanendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin’izay efa nahitanao Ahy,sy izay nisehoako taminao hamonjy anao sy ny olon’ny israely sy ny jentilisa izay hanirahako anao hampahiratra ny maso hialany amin’ny maizina ho amin’ny mazava ary amin’nyfahefan’I satana ho amin’Andriamanitra , mba hahazoany famelankeloka sy lova ho an’izay nohamasininanoho ny finoana Ahy”
Tsy sitrak’Andriamanitra ny hahafatesan’ny olona fa ny hiverenan’ny fiainana sy ny endrik’andriamanitra ao anatin’ny olona no tadiaviny satria efa nanaovany ny teny fikasana ny hanana fiainana mandrakizay. Koa na dia efa nisafidy ny fahafatesana aza ny olombelona, dia mbola novonjen’Andriamanitra tao amin’ny Jesoa Kristy ihany. Mazava ny Romana 6/23: “Fa fahafatesana no tambin’ny ota;ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra ao amn’I Jesoa Kritsty Tompotsika”

Mila mino sy mandray an’I Jesoa Kristy ny olona fa “Izy no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin’ny maizina; fa ny maizina tsy nandray azy… Tao ny tena Mazava [na Izy no tena Mazava] Izay mahazava ny olona rehetra amin’izao tontolo izao. Teo amin’izao tontolo izao Izy, ary Izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala Azy. Tonga tany amin’Azy Izy, fa ny Azy tsy nandray Azy. Fa izay rehatra nandray Azy diz nomeny hery ka tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny rà, na ny sitrapon’ny nofo,na ny sitrapon’ny olona, fa ny naterak’Andriamanitra” (Jao. 1/4-5,9-13).

Auteur de l’article : AnjGab