Sampana Lehilahy Kristiana (SLK)

Fiforonan’ny SLK

Sampana lehilahy kristiana
Ny Sampana Lehilahy Kristiana (SLK) dia nijoro ny volana Jolay 1999 teto amin’ny FJKM Amboniloha.
Efa feno 15 taona izy izany amin’izao fotoana izao. Misy 42 ny mpikambana ao anatiny ankehitriny.

Tanjon’ny SLK

Ny Sampana Lehilahy Kristiana dia mikendry ny hitory an’i Jesoa Kristy amin’ny lehilahy rehetra, mba hijoro eo anivon’ny ankohonana sy ny firenena ary ny Fiangonana,

« Ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehiben’ny fahafenoan’i Kristy » (Efesiana 4:13)

Ny Sampana Lehilahy Kristiana koa dia sehatra ahafahana manatanteraka ny anjara fanompoana araka ny anjara fahasoavana nomen’Andriamanitra ny tsirairay :

 • Fitoriana teny : tafika masina, famporisihana ny mpikambana, sns …
 • Fanentanana ny tanora : fialam-boly, fanatanjahan-tena, sns …
 • Fandraharahana sy fitantanana : fitadiavam-bola maharitra ho an’ny Sampana
 • ary ny talenta maro samihafa

satria hoy ny Apostoly Paoly : Jesosy miantso anao…

« Fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro no momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo, na dia maro aza, dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy » (I Korintiana 12:12)

Misy kosa anefa ireo fotoana mahafinaritra sy maha-tamana izay ifampizaran’ny mpikambana SLK :

 • Fampianarana Soratra Masina : famakiana ny Baiboly ao anatin’ny 1 taona
 • Fampianarana kabary sy fandraisam-pitenenana imasom-bahoaka
 • Fitsangatsanganan’ny mpikambana sy ny fianakaviana
 • Fifankatiavan’ny mpirahalahy : fifanakalozana traik’efa, fifampaherezana, sns …
 • Fifankahitan’ny mpirahalahy eran’i Madagasikara sy izao tontolo izao : fihaonambe, zaikabe, sns …

araka ny tenin’i Jesosy hoe :

« Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen’izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. »

Birao SLK

Ho an’ity Taom-piasàna 2015-2018 ity dia aseho eto ambany ny lisitr’ireo voatendry ho Birao SLK ary alahatra araka ny andraikitra sahaniny :

Andraikitra Anarana
Filoha RABENINTANY
Filoha mpanampy MIANDRANIAINA Lantonirina
RAKOTONARIVO Fidy
Mpitan-tsoratry ny PV RASAMOELINA Rivoniaina Guy Olivier
Mpitan-tsoratry ny Vola RANOARIVONY John Rolland
Mpitahiry Vola RANDRIARINERA Romain
Mpanolo-tsaina RAZANAJATOVO Pascal
Ray aman-dreny mpiahy RAJAONARIVELO Gaston
Mpandini-bola RASOLOARIJAO Rindra
ANDRIAMISANDRATRA Ny Miora

Lisitry ny mpikambana ao amin’ny SLK

 • ANDRIAMANANA Tolotra
 • ANDRIAMANANTOANINA Hery
 • ANDRIAMIADANA Alison
 • ANDRIAMISANDRATRA Hans
 • ANDRIANAVALONA Mamy Tantely
 • ANDRIANIRINA Michel Roland
 • MIANDRANIAINA Lanto
 • RABEARIVONY Charles Noely J.
 • RABEARIVONY Cliff Jamuel
 • RABENINTANY
 • RAFANOHARANTSOA Jaona
 • RAJAONARIVELO Gaston
 • RAKOTOARISOA Faly
 • RAKOTOARIVELO Jacques
 • RAKOTOMALALA André
 • RAKOTOMALALA Solofoniaina Hery
 • RAKOTOMANANA Hery
 • RAMANAMAHEFA Tiana Harinaivo
 • RAMILIARISON Jean de Dieu
 • RANARISON Raymond Stefany
 • RANDRIANARIVELO Tantely
 • RANDRIARINERA Romain
 • RANOARIVONY John Roland
 • RASAMOELINA Rivoniaina Guy Olivier
 • RASOLOARIJAO Rindra
 • RASOLOARIJAO Solofonirina
 • RASOLOARISON Joseph
 • RASOLONANDRASANA Patrick
 • RATIANARIVO J. P. Richard
 • RATSIMBAZAFY Richard
 • RAZAFIARIJAONA Max Bruno
 • RAZAFITSIALONINA James
 • RAZAKANDRIAMANANA Benjamin
 • RAZAKANDRIAMANANA Njiva
 • RAZANAJATOVO Pascal
 • ZONA Armand
 • Hervé
 • RAZAFIMAHEFA Hery Tiana
 • RAZAFIMBELO Gervais

Auteur de l’article : AnjGab