Sekoly Alahady Foibe : Mofon’aina 09/06/2016

09/06/2016 : Jaoona 16:31-33
31 Jesosy namaly azy hoe: Mino va ianareo ankehitriny? 32 Indro, avy ny andro*, eny, efa tonga, izay hielezanareo samy ho any amin’ny azy avy, ary hilaozanareo ho irery Aho; kanefa tsy irery Aho, fa ny Ray no ato amiko. [*Gr ora] 33 Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Atỳ amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao.

Auteur de l’article : AnjGab