Perikopa Fjkm Alahady 7 Jolay 2013

Teny Faneva  : « Ny fanantenana no namonjena ny mino » (Rom 8 :24a)

Lohahevitra : Manantena fitahiana ny mino

II Samoela 7 : 25-29

Ary ankehitriny, Jehovah Andriamanitra ô, ilay teny nolazainao ny amin’ny mpanomponao sy ny taranany dia ampitoero ho mandrakizay, ary ataovy araka izay nolazainao.
Ary aoka hohalehibiazina mandrakizay ny anaranao ka hatao hoe; Jehovah, Tompon’ny maro, no Andriamanitry ny Isiraely; ka dia hampitoerina eo anatrehanao ny taranak’i Davida mpanomponao.
Fa Hianao, Jehovah Tompon’ny maro, Andriamanitry ny Isiraely, efa nilaza tamin’ny mpanomponao hoe: Izaho hanome taranaka anao*; koa izany no nampahasahy ny fon’ny mpanomponao hanao izao vavaka izao aminao.[Heb. hanao trano ho anao]
Ary noho izany, Jehovah Tompo ô, satria Hianao no Andriamanitra, ary marina ny teninao, ary Hianao efa nilaza izany zava-tsoa izany ny amin’ny mpanomponao, dia aoka ho sitrakao ny hitahy ny taranaky ny mpanomponao haharitra mandrakizay eo anatrehanao; fa Hianao, Jehovah Tompo ô, efa niteny izany; eny, aoka ny fitahianao no hitahianao ny taranaky ny mpanomponao mandrakizay.

Matio 19 : 27-30

Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe: Indro, izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka Anao; koa inona ary no ho azonay ?
Fa hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin’ny fanavaozana*, ka hipetraka amin’ny seza fiandrianan’ny voninahiny ny Zanak’olona, ianareo koa, izay nanaraka Ahy, dia hipetraka amin’ny seza fiandrianana roa ambin’ny folo ka hitsara ny firenen’isiraely roa ambin’ny folo.[*Gr.fiteraham-baovao]
Ary izay rehetra efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny*, na zanaka, na tany, noho ny anarako, dia handray zato heny ka handova fiainana mandrakizay.[*Ampio hoe: (na vady.)]
Nefa maro izay voalohany no ho farany, ary izay farany no ho voalohany.

Asan’ny Apostoly 3 : 22-26

Fa Mosesy nilaza hoe: Mpaminany no hatsangan’i Jehovah Andriamanitra ho anareo avy amin’ny rahalahinareo, tahaka ahy; izy no hohenoinareo amin’izay rehetra holazainy aminareo.
Ary izay rehetra tsy hihaino izany mpaminany izany dia haringana tsy ho eo amin’ny olona (Deo. 18. 15, 19).
Ary ny mpaminany rehetra koa hatramin’i Samoela sy izay nanarakaraka, na iza na iza niteny, dia nanambara izao andro izao.
Hianareo no zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon’Andriamanitra tamin’ny razanareo, raha hoy Izy tamin’i Abrahama: Ary amin’ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany (Gen. 22. 18).
Andriamanitra, rehefa nanangana ny Mpanompony*, dia naniraka Azy ho aminareo voalohany, mitahy anareo amin’ny fialanareo rehetra amin’ny faharatsianareo isam-batan’olona. [*Na: ny Zanany]

Auteur de l’article : AnjGab