PERIKOPA FJKM ALAHADY 30 NOVAMBRA 2014

MIFALY AMIN’NY FAMONJENA NY MINO

Zakaria 9 : 9-11 / Jaona 3 : 25-30 / 1 Tesaloniana 2 : 17-20

Zakaria 9 : 9-11

9 Mifalia indrindra, ry Ziona zanakavavy; Manaova feo fifaliana, ry Jerosalema zanakavavy; Indro, ny Mpanjakanao avy ho anao*; Marina Izy sady manam-pamonjena**, Malemy fanahy sady mitaingina boriky Dia zana-boriky tanora. [*na: ho atỳ aminao][**heb. voavonjy]
10 Ary hofoanako tsy hisy kalesy intsony Efraima, Na soavaly any Jerosalema, Hofoanana koa ny tsipìka fiadiana, Ary hiteny fiadanana amin’ny jentilisa Izy; Ny fanapahany dia hatramin’ny ranomasina ka hatramin’ny ranomasina Ary hatramin’ny Ony* ka hatramin’ny faran’ny tany. [Eofrata]
11 Ny aminao koa, noho ny ran’ny fanekena taminao No efa namoahako ny mpifatotrao avy tao an-davaka tsy misy rano.

Jaona 3 : 25-30

25 Ary nisy nifandiran’ny mpianatr’i Jaona tamin’ny Jiosy anankiray ny amin’ny fanadiovana;
26 ary tonga tany amin’i Jaona ny mpianany ka nanao taminy hoe: Raby ô, Ilay tany aminao, tany an-dafin’i Jordana, Izay nambaranao, indro, manao batisa Izy, ary ny olona rehetra manatona Azy.
27 Jaona namaly ka nanao hoe: Tsy misy olona mahay mandray na inona na inona, raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany.
28 Hianareo no vavolombeloko fa hoy izaho: Tsy izaho no Kristy, fa nirahiny hialoha Azy aho.
29 Izay manana ny ampakarina no mpampakatra; fa ny sakaizan’ny mpampakatra, izay mitsangana sy mihaino azy, dia mifaly indrindra noho ny feon’ny mpampakatra; ary efa tanteraka izany fifaliako izany.
30 Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena.

1 Tesaloniana 2 : 17-20

17 Ary izahay, ry rahalahy, rehefa tafasaraka taminareo vetivety foana tamin’ny fanatrehana, fa tsy tamin’ny fo, dia vao mainka nitady sy naniry fatratra hahita ny tavanareo.
18 Koa naniry hankany aminareo indray mandeha amana indroa izahay, dia izaho Paoly; nefa nosakanan’i Satana izahay.
19 Fa inona moa no fanantenanay, na fifalianay, na satro-boninahitra reharehanay? Moa tsy ianareo eo anatrehan’i Jesosy Tompontsika amin’ny fihaviany va?
20 Fa ianareo no voninahitray sy fifalianay.

Auteur de l’article : AnjGab