Perikopa FJKM alahady 28 Jolay 2013

Teny Faneva  : « Ny fanantenana no namonjena ny mino » (Rom 8 :24a)

Lohahevitra : Manantena fitahiana ny mino.

 

Eksodosy 23: 20-25

20 [Ny niantohan’Andriamanitra hiaro ny Zanak’Isiraely sy hamponina azy soa aman-tsara ao amin’ny tany Kanana] Indro, Izaho maniraka Anjely eo alohanao hiaro anao any an-dalana sy hitondra anao ho any amin’ny fitoerana izay namboariko.
21 Mitandrema eo anatrehany, ka mihainoa ny feony, ary aza mampahatezitra Azy; fa tsy hamela ny fahotanareo Izy; fa ny anarako no ao aminy.
22 Fa raha hihaino ny feony tokoa ianao ka hanao izay rehetra lazaiko, dia ho fahavalon’ny fahavalonao sy ho rafin’ny rafinao Aho.
23 Fa handeha eo alohanao ny Anjeliko ka hitondra anao any amin’ny Amorita sy ny Hetita sy ny Perizita sy ny Kananita sy ny Hivita ary ny Jebosita; ary dia hofongorako ireny,
24 Aza miankohoka eo anatrehan’ny andriamanitr’ireny ianao, na manompo azy, na manao araka ny ataony; fa aringano tokoa izy, ary torotoroy tokoa ny tsangam-baton-tsampiny.
25 Fa manompoa an’i Jehovah Andriamanitrareo, dia hitahy ny haninao sy ny ranonao Izy; ary hesoriko aminao ny aretina.

Jaona 6: 25-33

25 Ary rehefa nahita Azy teny am-pitan’ny ranomasina izy, dia hoy izy taminy: Raby ô, oviana no tonga teto Hianao?
26 Jesosy namaly azy hoe: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Mitady Ahy ianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky.
27 Aza miasa hahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay homen’ny Zanak’olona anareo; fa Izy no nasian’Andriamanitra Ray tombo-kase.
28 Dia hoy ireo taminy: Inona no hataonay mba hiasanay ny asan’Andriamanitra?
29 Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Izao no asan’Andriamanitra, dia ny hinoanareo Izay nirahiny.
30 Dia hoy ireo taminy: Inona ary no famantarana ataonao, mba ho hitanay ka hinoanay Anao? Inona moa no asa ataonao?
31 Ny razantsika nihinana ny mana tany an-efitra, araka ny voasoratra hoe: Mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hohaniny (Sal. 78. 24).
32 Dia hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra; fa ny Raiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra.
33 Fa ny mofon’Andriamanitra dia Ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an’izao tontolo izao.

Romana 15: 25-33

25 Fa ankehitriny dia efa hankany Jerosalema aho hanompo ny olona masina.
26 Fa efa sitrapon’Makedonia sy Akaia ny hamory vola hiantrana ny malahelo amin’ny olona masina any Jerosalema.
27 Eny, sitrapony izany, sady mpitrosa aminy izy. Fa raha ny jentilisa no niombona ny zava-panahy taminy, dia tokony hanompo azy kosa amin’ny zavatra momba ny nofo izy.
28 Ary rehefa vitako izany, ka voatolotro azy soa aman-tsara izany vokatra izany, dia hihazo any aminareo aho, raha mankany Spania.
29 Ary fantatro fa raha mankany aminareo aho, dia homba ahy ny fahafenoan’ny fitahian’i Kristy.
30 Ary mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny amin’i Jesosy Kristy Tompontsika sy ny fitiavana avy amin’ny Fanahy, mba hiarahanareo miezaka amiko amin’ny fivavahanareo amin’Andriamanitra ho ahy,
31 mba ho voavonjy amin’ny tsy mino any Jodia aho, ary mba hankasitrahan’ny ny olona masina izay fanompoana hataoko any Jerosalema,
32 mba hankanesako any aminareo amin’ny fifaliana, raha sitrapon’Andriamanitra, ka samy ho velombelona ny fontsika.
33 Ary Andriamanitry ny fiadanana anie ho aminareo rehetra. Amena.

Auteur de l’article : AnjGab