PERIKOPA FJKM ALAHADY 25 OKTOBRA 2015

ANDRESENA NY TAHOTRA NY FINOANA
Alahady XXI manaraka Trinite Vondron’Asan’ny Fitoriana Filazantsara
Josoa 11.1-11 / Jaona 20.19-23 / Apokalipsy 1.17-20

Josoa 11.1-11

1 [Ny nandresena ny mpanjaka rehetra any Kanana Avaratra, sy ny nahazoan’ny Isiraely ny tany Kanana rehetra] Ary rehefa nahare Jabina, mpanjakan’i Hazora, dia naniraka tany amin’i Jobaba, mpanjakan’i Madona, sy ny mpanjakan’i Simrona sy ny mpanjakan’i Aksafa,
2 ary ireo mpanjaka tany amin’ny tany havoana any avaratra koa sy tany amin’ny tani-hay* atsimon’i Kinerota sy tany amin’ny tany lemaka amoron-tsiraka** ary tany amin’ny havoan’i Dora andrefana, [*Heb. Arabà][**Heb. Sefela]
3 dia tamin’ny Kananita any atsinanana sy any andrefana, ary tamin’ny Amorita sy ny Hetita sy ny Perizita ary ny Jebosita tany amin’ny tany havoana, ary tamin’ny Hivita tany am-bodin’i Hermona, tany amin’ny tany Mizpa.
4 Dia nivoaka izy ireo sy ny miaramilany rehetra teo aminy, dia olona maro be toy ny fasika eny amoron-dranomasina ny hamaroany, ary ny soavaliny sy ny kalesiny dia maro indrindra.
5 Ary rehefa nivory ireo mpanjaka rehetra ireo, dia nandeha izy hiady tamin’ny Isiraely ka nitoby teo anilan’ny rano Meroma.
6 Dia hoy Jehovah tamin’i Josoa: Aza matahotra azy; fa rahampitso toy izao Izaho dia hanolotra azy rehetra ho faty eo anatrehan’ny Isiraely; traingoy ny soavaliny, ary dory amin’ny afo ny kalesiny.
7 Dia nandeha Josoa sy ny vahoaka rehetra mpanafika teo aminy ka tonga tampoka taminy teo amoron’ny rano Meroma, dia namely azy.
8 Ary Jehovah nanolotra azy teo an-tànan’ny Isiraely izay namely azy ka nanenjika azy hatrany Sidona lehibe sy hatrany Misrefota-maima ary hatramin’ny lohasaha Mizpa atsinanana; dia namely azy izy mandra-paha-tsy nisy niangana na dia iray akory aza.
9 Ary Josoa dia nanao taminy araka izay efa nandidian’i Jehovah azy: ny soavalin’ireny notraingoiny ary ny kalesiny nodorany tamin’ny afo.
10 Ary tamin’izany dia niverina Josoa ka nahafaka an’i Hazora ary namely ny mpanjakany tamin’ny sabatra, satria Hazora no lohan’ireny fanjakana rehetra ireny fahiny.
11 Ary nasiany tamin’ny lelan-tsabatra ny olona rehetra tao ka naringany* avokoa: tsy nisy olo-miaina sisa na dia iray akory aza; ary Hazora nodorany tamin’ny afo.[Heb. nataony herema; izahao Lev. XXII. 28]

Jaona 20.19-23

19 Ary rehefa harivan’ilay andro voalohany amin’ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran’izay niangonan’ny mpianatra, noho ny fahatahorany ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo.
20 Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nasehony azy ny tànany sy ny lanivoany. Dia faly ny mpianatra, raha nahita ny Tompo.
21 Ary hoy indray Jesosy taminy: Fiadanana ho anareo; tahaka ny nanirahan’ny Ray Ahy no anirahako anareo kosa.
22 Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nanisy fofonaina, ka hoy Izy taminy; Raiso ny Fanahy Masina;
23 na helok’iza na helok’iza no avelanareo, dia voavela izany; ary na an’iza na an’iza kosa no tsy avelanareo, dia tsy voavela izany.

Apokalipsy 1.17-20

17 Ary raha nahita Azy aho, dia lavo niankohoka tahaka ny maty teo anoloan’ny tongony. Fa Izy nanendry ahy tamin’ny tànany ankavanana ka nanao hoe: Aza matahotra; Izaho no Voalohany sy Farany,
18 dia Ilay velona; efa maty Aho, nefa, indro, velona mandrakizay mandrakizay sady manana ny fanalahidin’ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita. [* Gr. Hades]
19 Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatrizay,
20 dia ny zava-miafina ny amin’ny kintana fito izay efa hitanao teny an-tanako ankavanana sy ny fanaovan-jiro volamena fito. Ny kintana fito dia ny anjelin’ny fiangonana* fito: ary ny fanaovan-jiro fito dia fiangonana* fito. [* Gr. eklesia]

Auteur de l’article : AnjGab