Perikopa FJKM alahady 25 Aogositra 2013

Teny Faneva  : « Ny fanantenana no namonjena ny mino » (Rom 8 :24a)

Lohahevitra : Manantena fandrosoana ny mino.

 

Levitikosy 26 : 3 – 12

3 Raha manaraka ny lalàko sy mitandrina ny didiko ianareo ka mankatò izany,
4 dia hanome anareo ranonorana amin’ny fotoany Aho, ka hahavoka-javatra ny tany, ary hamoa ny hazo any an-tsaha.
5 Ary ny taom-pivelezanareo dia ho tratry ny taom-piotazam-boaloboka, ary ny taom-piotazam-boaloboka dia ho tratry ny taom-pamafazana dia hihinana ianareo ka ho voky; ary handry fahizay eo amin’ny taninareo.
6 Any homeko fiadanana eo amin’ny tany ianareo ka handry fahizay, ary tsy hisy hanaitaitra, fa hofongorako ny biby masiaka amin’ny tany, ary tsy hotetezin-tsabatra ny taninareo.
7 Dia hanenjika ny fahavalonareo ianareo, ka ho lavon-tsabatra eo anoloanareo izy.
8 Ary ny dimy aminareo hanenjika ny zato, ary ny zato aminareo hanenjika ny iray alina; any ny fahavalonareo ho lavon-tsabatra eo anoloanareo.
9 Any hijery anareo Aho ka hahamaro ny taranakareo sy hampitombo anareo, ary hanonina ny fanekeko aminareo Aho.
10 Any hihinana ny tranainy ianareo, sady hamoaka ny tranainy hasiana ny vao.
11 Ary ny tabernakeliko dia hataoko eo aminareo; ary tsy ho halan’ny fanahiko ianareo.
12 Ary handeha eo aminareo Aho ka ho Andriamanitrareo; ary ianareo ho oloko.

Marka 4 : 24 – 34

24 Ary hoy Izy taminy: Diniho izay teny renareo; araka ny ohatra anoharanareo ihany no hanoharana ho anareo, ary homena mihoatra aza ianareo.
25 Fa izay manana no homena; ary ny amin’ny tsy manana, na dia izay ananany aza dia halaina aminy.
26 Ary hoy Izy: Toy izao ny fanjakan’Andriamanitra: tahaka ny lehilahy mamafy voa amin’ny tany
27 ka matory sy mahatsiaro isan’alina sy isan’andro; ary ny voa dia mitsimoka ka maniry, nefa tsy fantany ny faniriny
28 Fa ny tany mahavokatra ho azy: voalohany misy tahony, dia teraka, ary rehefa izany, dia feno voa.
29 Fa rehefa azo jinjana izy, dia jinjany miaraka amin’izay, fa efa tonga ny fararano.
30 Ary hoy Izy: Ahoana no hanoharantsika ny fanjakan’Andriamanitra, ary inona no fanoharana hanoharantsika azy?
31 Tahaka ny voantsinapy izy, izay kely noho ny voa rehetra, raha vao afafy amin’ny tany;
32 Fa rehefa voafafy kosa izy, dia maniry ka tonga lehibe noho ny anana rehetra, ary mandrantsana vaventy, ka azon’ny voro-manidina itoerana ny alokalony.
33 Ary fanoharana maro toy izany no nanambarany ny teny taminy, araka izay hainy hohenoina.
34 Ary raha tsy tamin’ny fanoharana dia tsy niteny taminy Izy; ary tamin’ny mangingina no nilazany tamin’ny mpianany ny hevitr’ireo rehetra ireo.

I Koritiana 10 : 23 – 33

23 Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa; ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso.
24 Aoka tsy hisy olona hitady ny hahasoa ny tenany, fa ny hahasoa ny namany.
25 Izay hena rehetra amidy eny an-tsena dia hano, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana;
26 fa an’i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy (Sal. 24. 1).
27 Ary raha misy amin’ny tsy mino manasa anareo, ka ta-handeha ianareo, dia hano izay arosony eo anoloanareo, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana.
28 Fa raha misy manao aminareo hoe: Hena naterina tamin’ny sampy io, dia aza homana noho ny amin’ilay nilaza sy ny fieritreretana.
29 Fieritreretana, hoy izaho, tsy ny an’ny tenanano, fa ny an’ny olon-kafa; fa nahoana ny fahafahako no dia tsarain’ny fieritreretan’ny olon-kafa?
30 Fa raha amin’ny fisaorana no andraisako izany, nahoana aho no tenenina ratsy amin’izay anaovako fisaorana?
31 Koa amin’izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitr’Andriamanitra izany rehetra izany.
32 Aza manao izay hahatafintohina ny Jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan’Andriamanitra,
33 dia tahaka ahy koa manao izay hahafinaritra ny olona rehetra amin’ny zavatra rehetra ka tsy mitady ny mahasoa ahy ihany, fa ny mahasoa ny maro mba hovonjena izy.

Auteur de l’article : AnjGab