PERIKOPA FJKM ALAHADY 22 NOVAMBRA 2015

HIJOROANA AMIN’NY FAHAMARINANA NY FINOANA
Alahady XXV manaraka – Trinite Vondron’Asan’ny Fampianarana Protestanta
1 Samoela 24.10-23 / Lioka 16.9-13 / Efesiana 5.8-14

1 Samoela 24.10-23

10 Ary hoy Davida tamin’i Saoly: Nahoana ianao no maka vavan’olona hoe: Indro, Davida mitady hanisy ratsy anao?
11 Indro, hitan’ny masonao androany ny nanoloran’i Jehovah anao ho eo an-tanako tao an-johy; ary nisy nilaza hevitra hamonoana anao, saingy niantra anao ny masoko, ka hoy izaho: Tsy haninjitra ny tanako amin’ny tompoko aho, fa voahosotr’i Jehovah izy.
12 Ary koa, ry ikaky ô, jereo dia jereo ange ny sisin’ny kapôtinao etỳ an-tanako; fa raha nanapaka ny sisin’ny kapôtinao aho, fa tsy nahafaty anao, dia izahao ka fantaro fa tsy misy faharatsiana na fahadisoana amin’ny tanako, ary tsy nanota taminao aho, nefa ianao kosa mihaza ny aiko mba hahafaty azy.
13 Jehovah no hitsara ahy sy ianao, ary Jehovah no hamaly anao noho ny amiko, fa ny tanako tsy mba haninona anao.
14 Araka ny lazain’ny ohabolan’ny ntaolo hoe: Avy amin’ny ratsy fanahy no ivoahan’ny ratsy, nefa ny tanako tsy haninona anao.
15 Hitady an’iza no nivoahan’ny mpanjakan’ny Isiraely? Iza no enjehinao? Amboa maty; parasy iray.
16 Aoka Jehovah no ho mpitsara, ka dia hitsara ahy sy ianao ary hijery sy handahatra ho ahy ka hanafaka ahy amin’ny tananao.

17 Ary nony vita izany teny nataon’i Davida tamin’i Saoly izany, dia hoy Saoly: Feonao va izany, ry Davida zanako ô? Ary Saoly nanandratra ny feony ka nitomany;
18 ary hoy izy tamin’i Davida: Marina noho izaho ianao; fa ianao dia nanisy soa ahy, fa izaho kosa namaly ratsy anao.
19 Ary ianao dia naneho androany ny nanaovanao soa tamiko, fa na dia natolotr’i Jehovah teo an-tananao aza aho, dia tsy nahafaty ahy ianao.
20 Fa moa raha misy olona mahazo ny fahavalony, havelany handeha soa aman-tsara va izy? Koa hovalian’i Jehovah soa anie ianao noho ny nataonao tamiko androany.
21 Ary, indro, ankehitriny fantatro fa ho mpanjaka tokoa ianao, ary ny fanjakan’ny Isiraely ho tafatoetra tsara eo an-tananao.
22 Koa mianiàna amiko amin’i Jehovah ianao ankehitriny fa tsy handringana ny taranako mandimby ahy ianao, ary tsy hovonoinao amin’ny mpianakavin’ny raiko ny anarako.
23 Ary Davida dia nianiana tamin’i Saoly; ary dia lasa nody Saoly, fa Davida sy ny olony kosa niakatra nankany amin’ny batery fiarovana.

Lioka 16.9-13

9 Ary hoy Izaho aminareo: Aoka ny mamôna tsy marina ho entinareo mahazo sakaiza, mba horaisin’ireo ho any amin’ny fonenana mandrakizay ianareo, rehefa lany izany.
10 Ary izay mahatoky amin’ny kely indrindra dia mahatoky koa amin’ny be; ary izay tsy marina amin’ny kely indrindra dia tsy marina koa amin’ny be.
11 Koa raha tsy mahatoky amin’ny mamôna tsy marina ianareo, iza no hatoky anareo ny amin’ny tena harena?
12 Ary raha tsy mahatoky amin’izay an’olona ianareo, iza no hanome anareo izay anareo?
13 Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa; fa ny anankiray ho halany, ary anankiray ho tiany; na ny anankiray hombany, ary ny anankiray hohamavoiny. Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy mamôna ianareo.

Efesiana 5.8-14

8 Fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin’ny Tompo kosa ankehitriny; mandehana tahaka ny zanaky ny mazava
9 (fa ny vokatry ny mazava dia ao amin’ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana),
10 mamantatra izay ankasitrahan’ny Tompo.
11 Ary aza miray amin’ny asan’ny maizina tsy mahavoka-tsoa, fa aleo mananatra izany.
12 Fa izay ataony ao amin’ny miafina, dia mahamenatra na dia ny milaza izany aza.
13 Fa ny zavatra rehetra, raha anarina, dia asehon’ny mazava; fa na inona na inona aseho dia mazava.
14 Koa izany no ilazany hoe: Mifohaza ianao izay matory, Ary mitsangàna amin’ny maty, Dia hampahazava anao Kristy.

Auteur de l’article : AnjGab