PERIKOPA FJKM ALAHADY 22 FEBROARY 2014

MAMPITOMBO NY FINOANTSIKA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Joela 2 : 12-17 / Matio 4 : 1-11 / Asan’ny apostoly 16 : 1-5

Joela 2 : 12-17

12 Koa na dia ankehitriny aza, hoy Jehovah, miverena amiko amin’ny fonareo rehetra ary amin’ny fifadian-kanina sy ny fitomaniana ary ny fitarainana.
13 Ary ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin’i Jehovah Andriamanitrareo; Fa mamindra fo sy miantra Izy, mahari-po sady be famindram-po ary manenina ny amin’ny loza,
14 Fandrao mba* hanenina ihany Izy ka hamela fitahiana ao aoriany, dia fanatitra hohanina sy fanatitra aidina ho an’i Jehovah Andriamanitrareo. [Heb. Iza no mahalala na]
15 Tsofy ao Ziona ny anjomara, ka manamasina andro fifadian-kanina, miantsoa fivoriana masina.
16 Angony ny vahoaka, manamasina fiangonana, vorio ny loholona, angòny ny ankizy madinika mbamin’ny zaza minono; Aoka ny mpampakatra hiala ao an-efi-tranony, ary aoka ny ampakarina hiala ao an-trano fandriany.
17 Eo anelanelan’ny lavarangana fidirana sy ny alitara no aoka hitomanian’ny mpisorona, mpanao fanompoam-pivavahana ho an’i Jehovah, ka hanao hoe: Iantrao ny olonao, Jehovah, ary aza avela ho latsa ny lovanao, ka hotapahin’ny jentilisa*; Fa nahoana no hataony any amin’ny firenena hoe: Aiza Izay Andriamaniny? [Na: Hanaovan’ny jentilisa azy ho ambentinteny]

Matio 4 : 1-11

1 Ary Jesosy dia nentin’ny Fanahy nankany an-efitra, mba halain’ny devoly* fanahy.[*Devoly = mpiampanga, na mpanendrikendrika]
2 Ary nifady hanina efa-polo andro sy efa-polo alina Izy, koa nony afaka izany, dia noana.
3 Dia nanatona ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe: Raha Zanak’Andriamanitra Hianao, dia teneno ho tonga mofo ireto vato ireto.
4 Fa Izy kosa namaly ka nanao hoe: Voasoratra hoe: Tsy mofo ihany no hiveloman’ny olona, fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan’Andriamanitra (Deo. 8. 3).
5 Ary ny devoly nitondra Azy nankany amin’ny tanàna masina ka nampitoetra Azy teo an-tampon ny tempoly,
6 dia nanao taminy hoe: Raha Zanak’Andriamanitra Hianao, mianjerà any ambany any; fa voasoratra hoe: Izy handidy ny anjeliny ny aminao; Ary eny an-tànany no hitondran’ireo Anao, fandrao ho tafintohina amin’ny vato ny tongotrao (Sal. 91. 11, 12).
7 Hoy Jesosy taminy: Voasoratra hoe koa: Aza maka fanahy an’i Jehovah Andriamanitrao (Deo. 6. 16).
8 Ary ny devoly nitondra Azy Indray nankany an-tendrombohitra avo dia avo ka naneho Azy ny fanjakana rehetra amin’izao tontolo izao mbamin’ny voninahiny,
9 dia nanao taminy hoe: Izao rehetra izao dia homeko Anao, raha hiankohoka eto anatrehako Hianao.
10 Fa hoy Jesosy taminy: Mandehana ianao, ry Satana: fa voasoratra hoe; Jehovah Andriamanitrao no hiankohofanao, ary Izy irery ihany no hotompoinao (Deo. 6. 13).
11 Dia nandao Azy ny devoly, ary indreo, nisy anjely tonga ka nanompo Azy.

Asan’ny Apostoly 16 : 1-5

1 [Ny nifandiran’ny sasany ny amin’ny famorana, sy ny nataon’ny Apostoly sy ny loholona tany Jerosalema tamin’izany] Ary ny olona sasany izay nidina avy tany Jodia nampianatra ny rahalahy hoe: Raha tsy forana araka ny fanaon’i Mosesy ianareo, dia tsy azo vonjena.
2 Ary rehefa nifanditra sy niady hevitra be ihany tamin’ireo Paoly sy Barnabasy, dia nifanarahana ny hiakaran’izy roa lahy sy ny sasany koa hankany Jerosalema ho any amin’ny Apostoly sy ny loholona* hanadina izany teny niadian-kevitra izany. [ Gr. presbytera]
3 Ary rehefa nanatitra azy ny fiangonana, dia nandeha namaky an’i Foinika sy Samaria izy ka nilaza ny niovan’ny jentilisa; dia nampifaly ny rahalahy rehetra indrindra izy.
4 Ary rehefa tonga tany Jerosalema izy, dia noraisin’ny fiangonana sy ny Apostoly ary ny loholona*, ka dia nilaza izay rehetra efa nataon’Andriamanitra tamin’ny nombany azy. [* Gr. presbytera]
5 Fa ny mino sasany, izay isan’ny antokon’ny Fariseo kosa, dia nitsangana ka nanao hoe: Tsy maintsy forana ireny ka asaina mitandrina ny lalàn’i Mosesy.

Auteur de l’article : AnjGab