PERIKOPA FJKM ALAHADY 21 SEPTAMBRA 2014

Nahoma 2 : 1-5

1 Injany! any an-tendrombohitra ny tongotry ny mitondra teny soa mahafaly Sady mitory fiadanana! Tandremo ny andro firavoravoanao, ry Joda, Efao ny voadinao; Fa tsy handeha hamaky eo aminao intsony ilay tena ratsy fanahy, Indray ripaka izy rehetra.
2 Misy mpanorotoro miakatra hamely anao Ambeno ny manda, Tazano ny lalana, Hatanjaho ny valahanao, Hetseho mafy ny herinao!
3 Fa Jehovah efa mampody ny voninahitr*’i Jakoba, Toy ny ampodiany ny voninahitr*’Isiraely; Fa ny mpandroba efa nandroba azy Ary nanimba ny sampam-boalobony.[*Na: miverina ho amin’ilay reharehany][**Na: toy ny amin’ny reharehany]
4 Nomenaina ny ampingan’ny lehilahy maheriny, Mitafy jaky ny miaramilany, Ny kalesiny dia misy vy mahery, mamirapiratra toy ny afo, amin’ny andro fiomanany, Ary antsodina ny lefona.
5 Ampiezahina eny an-dalambe ny kalesy Ka mifanaretsadretsaka eny an-kalalahana; Tahaka ny harendrina no fijery azy, Mitsoriaka tahaka ny helatra izy.

Marka 5 : 18-20

18 Ary rehefa hiondrana teo an-tsambokely Jesosy, dia nangataka taminy ilay demoniaka mba hanaraka Azy.
19 Nefa tsy navelan’i Jesosy izy; fa hoy Izy taminy: Modia ihany any an-tranonao ho any amin’ny havanao, ka lazao aminy izay zavatra lehibe nataon’ny Tompo taminao sy ny namindrany fo taminao.
20 Dia nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy izay zavatra lehibe efa nataon’i Jesosy taminy; ka dia gaga ny olona rehetra.

Asan’ny Apostoly 13: 32-39

32 Ary izahay mitory ny filazantsara aminareo, dia ilay teny fikasana nolazaina tamin’ny razana,
33 dia ny nahatanterahan’Andriamanitra izany tamin’ny zanatsika, raha nanangana an’i Jesosy Izy, araka ny voasoratra eo amin’ny Salamo faharoa hoe: Zanako Hianao, Izaho niteraka Anao androany (Sal. 2. 7).
34 Ary ny amin’ny nananganany Azy tamin’ny maty, ka tsy hiverina ho amin’ny lò intsony Izy, dia izao no voalazany: Homeko anareo ny famindram-po mahatoky nampanantenaina an’i Davida (Isa. 55. 3).
35 Fa hoy Izy ao amin’ny Salamo hafa koa: Tsy hamela ny Iray Masinao ho tratry ny lò Hianao (Sal. 16. 10).
36 Fa Davida, rehefa nahatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra hahasoa ny olona niara-belona taminy, dia nodi-mandry* ka nangonina ho any amin’ny razany izy ary tratry ny lò; [*Na. Fa Davida, rehefa nanompo ny olona niara-belona taminy, dia nodi-mandry araka ny sitrapon’Andriamanitra]
37 fa Izay natsangan’Andriamanitra no tsy mba tratry ny lò.
38 Ary aoka ho fantatrareo, ry rahalahy, fa izany Lehilahy izany no itoriana famelan-keloka aminareo;
39 ary ao aminy no anamarinana izay rehetra mino ho afaka amin’ny heloka rehetra izay tsy azo nanamarinana anareo tamin’ny lalàn’i Mosesy.

Auteur de l’article : AnjGab