Perikopa FJKM alahady 21 Jolay 2013

Teny Faneva  : « Ny fanantenana no namonjena ny mino » (Rom 8 :24a)

Lohahevitra : Manantena fitahiana ny mino.

 

Malakia 3 : 7-12

7 Hatramin’ny andron’ny razanareo dia efa niala tamin’ny didiko ianareo ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko, dia mba hiverina ho aminareo kosa Aho, hoy Jehovah, Tompon’ny maro. Nefa hoy ianareo: Ahoana ary no ho fiverinay?
8 Handroba an’Andriamanitra va ny olona, no mandroba Ahy ianareo ? Nefa hoy ianareo: Amin’inona moa no androbanay Anao ? Amin’ny fahafolon-karena sy ny fanatitra*. [Heb. fanatitra asandratra]
9 Voaozona amin’ny ozona ianareo nefa Izaho no robainareo, dia izao ianareo rehetra iray firenena izao.
10 Entonareo ny fahafolon-karena rehetra ho ao amin’ny trano firaketako, mba hasian-kanina ao an-tranoko, ary izahao toetra amin’izany Aho, hoy Jehovah, Tompon’ny maro, raha tsy hovohako ny varavaran’ny lanitra ho anareo ka hampidinako fitahiana manana amby ampy ho anareo.
11 Ary hasiako teny mafy ny valala* noho ny aminareo, ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny, ka dia hahavanom-boa ny voalobokareo any an-tsaha, hoy Jehovah, Tompon’ny maro. [Heb. mpandany]
12 Ary ianareo hataon’ny firenena rehetra hoe sambatra; fa ho tany mahafinaritra ianareo, hoy Jehovah, Tompon’ny maro.

Lioka 13 : 6-9

6 Ary nanao ity fanoharana ity Izy hoe: Nisy olona nanana aviavy nambolena teo an-tanim-boalobony; dia nankeo izy nitady voa taminy, fa tsy nahita.
7 Ka dia hoy izy tamin’ny mpamboatra ny tanim-boaloboka; Indro, efa telo taona izay aho no tonga nitady voa tamin’ity aviavy ity, fa tsy nahita; kapao io; nahoana io no manimba ny tany?
8 Fa ny mpamboatra namaly ka nanao taminy hoe: Tompoko, avelao ihany izy amin’ity taona ity mandra-pihadiko manodidina azy, ka hasiako zezika;
9 angamba mbola hamoa izy; fa raha tsy izany, dia hokapainao ihany.

Hebreo 6 : 7-15

7 Fa izay tany mifoka ny ranonorana milatsaka aminy matetika ka maniry anana tsara ho an’ny olona iasana azy dia mahazo fitahiana avy amin’Andriamanitra;
8 fa izay maniry tsilo sy songosongo kosa dia lavina sady akaikin’ny ozona, ary ny hiafarany dia ny hodorana.
9 Nefa, ry malala, na dia miteny izany aza izahay, dia manantena zavatra tsara ny aminareo, dia izay momba ny famonjena.
10 Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany.
11 Ary mbola irinay ianareo rehetra samy haneho izany fahazotoana izany mba hahazo ny fahatokiana be ny amin’ny fanantenana hatramin’ny farany;
12 mba tsy hiketraka ianareo, fa hanahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin’ny finoana sy ny faharetana.
13 Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin’i Abrahama ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azony nianianana, dia nianiana tamin’ny tenany Izy
14 ka nanao hoe: « Hitahy anao tokoa Aho ary hahamaro dia hahamaro anao » (Gen. 22.17).
15 Ary araka izany, rehefa naharitra tsara Abrahama, dia nahazo ny teny fikasana.

Auteur de l’article : AnjGab