PERIKOPA FJKM ALAHADY 20 OKTOBRA 2013

Mpitoriteny 11:1-8

1 Atsipazo eny ambonin’ny rano ny haninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela.
2 Samy omeo anjara ny fito, ary na dia ny valo aza, fa tsy fantatrao izay fahoriana hanjo atỳ ambonin’ny tany.
3 Raha feno ranonorana ny rahona, dia halatsany amin’ny tany izany; ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny hazo, dia eo amin’izay ianjerany ihany no handriany.
4 Izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary izay manahy* ny rahona tsy hijinja.[Heb. mijery]
5 Toy ny tsy ahafantaranao ny amin’ny alehan’ny rivotra, na ny amin’ny fitombon’ny taolana ao an-kibon’izay manan’anaka, dia toy izany no tsy ahafantaranao ny asan’Andriamanitra, Mpanao ny zavatra rehetra.
6 Amin’ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin’ny hariva dia aza atsahatra ny tananao; fa tsy fantatrao izay ho vanona, na ny teo aloha, na ny teo aoriana, na angamba samy ho vanona avokoa izy roa tonta.
7 Mamy tokoa ny mazava, ary mahafinaritra ny maso ny mijery ny masoandro;
8 fa na dia ela velona aza ny olona, dia aoka ho faly amin’ny androny rehetra izy ka hahatsiaro ny andro maizina, fa ho maro ireny: izay rehetra ho avy dia zava-poana.

Matio 13:1-9

1 Ary tamin’izany andro izany dia nivoaka avy tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron’ny ranomasina.
2 Ary nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, dia niditra teo an-tsambokely Izy ka nipetraka; ary ny vahoaka rehetra kosa dia teny amoron-dranomasina.
3 Ary nilaza zavatra maro taminy tamin’ny fanoharana Izy ka nanao hoe: Indro, nivoaka ny mpamafy mba hamafy;
4 ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana; dia avy ny vorona ka nandany azy.
5 Ary ny sasany dia voafafy teny amin’ny tany marivo ambony vatolampy; dia nalaky nitrebona ireny, satria tsy nisy tany lalina.
6 Fa rehefa niposaka ny masoandro, dia nalazo ireny, ary satria tsy nanam-paka, dia maty izy.
7 Ary ny sasany dia voafafy teny amin’ny tsilo; ary ny tsilo naniry ka nangeja azy.
8 Ary ny sasany dia voafafy teny amin’ny tany tsara, dia namoa: ny sasany avy zato heny, ary ny sasany avy enim-polo heny, ary ny sasany avy telo-polo heny.
9 Izay manan-tsofina*, aoka izy hihaino. [*Na: (Izay manan-tsofina ho enti-mihaino)]

I Koritiana 9:7-12

7 Iza no mandeha manafika ka mivelona amin’ny haren’ny tenany? Iza no manao tanim-boaloboka ka tsy mihinana ny vokatra? Ary iza no miandry ondry aman’osy ka tsy mihinana ny rononony?
8 Moa araka ny fihevitry ny olona va no itenenako izany, sa ny lalàna mba milaza izany koa?
9 Fa voasoratra eo amin’ny lalàn’i Mosesy hoe: Aza manakombona ny vavan’ny omby mively vary (Deo. 25. 4). Ny omby va no ahin’Andriamanitra?
10 Sa noho izahay mihitsy no nanaovana izany teny izany? Eny, fa noho izahay indrindra no nanoratana izany, satria izay miasa tany dia tokony hiasa amin’ny fanantenana, ary izay mively vary dia tokony hively amin’ny fanantenana hahazo.
11 Raha izahay namafy izay zava-panahy ho anareo, dia zavatra lehibe va raha mba mijinja izay anananareo araka ny nofo kosa izahay?
12 Raha ny hafa aza manana izany fahefana izany aminareo, tsy mainka va fa izahay? Kanefa tsy nanampatra izany fahefana izany izahay, fa mihafy amin’ny zavatra rehetra, fandrao hisakana ny filazantsaran’i Kristy.

Auteur de l’article : AnjGab