PERIKOPA FJKM ALAHADY 17 JANOARY 2016

MANEHO NY TENANY AMIN’NY ASANY NY TOMPO
Alahady II manaraka Epifania
Deo 11.2-7 / Jao 6.22-33 / Gal 1.11-17

Deotornomia 11.2-7

2 Ary aoka ho fantatrao anio, fa izaho tsy miteny amin’ny zanakareo izay tsy nahalala na nahita ny famaizan’i Jehovah Andriamanitrareo sy ny fahalehibiazany sy ny tànany mahery sy ny sandriny nahinjitra
3 sy ny famantarany sy ny asany, izay nataony tany Egypta tamin’i Farao, mpanjakan’i Egypta, sy ny taniny rehetra,
4 sy izay nataony tamin’ny miaramilan’ny Egyptiana sy ny soavaliny ary ny kalesiny, dia ny nanasaforany azy tao amin’ny Ranomasina Mena, raha nanenjika anareo Izy, dia voaringan’i Jehovah mandraka androany,
5 ary izay nataony taminareo tany an-efitra, hatramin’ny nahatongavanareo teto amin’ity tany ity,
6 ary izay nataony tamin’i Datana sy Abìrama, zanak’i Eliaba, zanak’i Robena, teo amin’ny Isiraely rehetra, dia izay nisokafan’ny tany sy nitelemany azy mbamin’ny ankohonany sy ny lainy ary ny zava-manan’aina izay nomba azy;
7 fa ny masonareo efa nahita ny asa lehibe rehetra izay nataon’i Jehovah.

Jaona 6.22-33

22 Nony ampitson’iny ny vahoaka izay nijanona teny am-pitan’ny ranomasina dia nahita fa tsy nisy sambokely hafa teo afa-tsy iray ihany, ary Jesosy tsy mba niara-niondrana an-tsambokely tamin’ny mpianany, fa ny mpianany ihany no nandeha,
23 kanefa nisy sambokely hafa avy tany Tiberiasy tonga teo akaikin’ilay tany nihinanany ny mofo, rehefa nisaotra ny Tompo,-
24 koa nony hitan’ny vahoaka fa tsy teo Jesosy, na ny mpianany, dia niondrana an-tsambokely izy ka nankany Kapernaomy hitady an’i Jesosy.
25 Ary rehefa nahita Azy teny am-pitan’ny ranomasina izy, dia hoy izy taminy: Raby ô, oviana no tonga teto Hianao?
26 Jesosy namaly azy hoe: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Mitady Ahy ianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky.
27 Aza miasa hahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay homen’ny Zanak’olona anareo; fa Izy no nasian’Andriamanitra Ray tombo-kase.
28 Dia hoy ireo taminy: Inona no hataonay mba hiasanay ny asan’Andriamanitra?
29 Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Izao no asan’Andriamanitra, dia ny hinoanareo Izay nirahiny.
30 Dia hoy ireo taminy: Inona ary no famantarana ataonao, mba ho hitanay ka hinoanay Anao? Inona moa no asa ataonao?
31 Ny razantsika nihinana ny mana tany an-efitra, araka ny voasoratra hoe: Mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hohaniny (Sal. 78. 24).
32 Dia hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra; fa ny Raiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra.
33 Fa ny mofon’Andriamanitra dia Ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an’izao tontolo izao.

Galatiana 1.11-17

11 Fa ampahafantariko anareo, ry rahalahy, ny amin’ny filazantsara izay notoriko, fa tsy araka ny fanaon’ny olona izany.
12 Fa izaho tsy nandray azy tamin’olona, ary tsy mba nampianarina aho, fa tamin’ny fanambaran’i Jesosy Kristy ihany.
13 Fa efa renareo ny toetro fahiny tamin’ny fivavahan’ny Jiosy, fa nanenjika ny fiangonan*’Andriamanitra efa izay tsy izy aho ka nandrava azy; [* Gr. eklesia]
14 ary nandroso tamin’ny fivavahan’ny Jiosy mihoatra noho ny maro izay indray mihira amiko eo amin’ny fireneko aho ka fatra-pitana ny fampianarana voatolotry ny razako indrindra.
15 Fa raha sitrak’Andriamanitra, Izay nanokana ahy hatrany an-kibon’ineny ny niantso ahy tamin’ny fahasoavany,
16 ny nampiseho ny Zanany tato anatiko, mba hitoriako Azy any amin’ny jentilisa, niaraka tamin’izay dia tsy naka saina tamin’ny nofo aman-drà aho,
17 ary tsy niakatra tany Jerosalema ho any amin’izay Apostoly talohako aho, fa lasa nankany Arabia, dia niverina ho any Damaskosy indray.

Auteur de l’article : AnjGab