Perikopa FJKM alahady 15 Septambra 2013

Teny Faneva : « Ny fanantenana no namonjena ny mino » (Rom 8 :24a)
Lohahevitra : Manantena fiarovana ny mino.

 

Joela 4:14-21

14 He izany vahoaka mireondreona ao amin’ny lohasaha fitsarana! Fa efa antomotra ny andron’i Jehovah ao amin’ny lohasaha fitsarana.
15 Ny masoandro sy ny volana ho tonga maizina, ary ny kintana tsy hamirapiratra,
16 Jehovah mierona ao Ziona, ary mampikotroka ao Jerosalema, ka hihorohoro ny tany aman-danitra; Fa Jehovah no fialofan’ny olony sy fiarovana mafy ho an’ny Zanak’Isiraely.
17 Ary dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, Izay monina ao Ziona, tendrombohitro masina; Dia ho masina Jerosalema, ary ny hafa firenena tsy mba handeha hamaky eo intsony.
18 Amin’izany andro izany dia hipoipoitra ranom-boaloboka ny tendrombohitra, handriaka ronono ny havoana, ho feno rano ny lohasahan-driak’i Joda rehetra, ary hisy loharano hivoaka avy ao an-tranon’i Jehovah ka handena ny lohasahan-driak’i Sitima.
19 Egypta kosa ho tonga tany lao, ary Edoma ho efitra foana, noho ny fampahoriana ny taranak’i Joda, dia ny nandatsahany rà marina teo amin’ny taniny.
20 Fa Joda honenana mandrakizay, ary Jerosalema hatramin’ny taranaka fara mandimby.
21 Ary hamaly ny rà marina izay tsy mbola novaliako Aho; Fa Jehovah monina ao Ziona.

Lioka 12:8-12

8 Fa lazaiko aminareo: Na zovy na zovy no manaiky Ahy eo anatrehan’ny olona, dia heken’ny Zanak’olona kosa izy eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra;
9 Fa izay mandà Ahy eo anatrehan’ny olona, dia holavina kosa izy eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra.
10 Fa na zovy na zovy no hanao teny hanohitra ny Zanak’olona dia hahazo famelan-keloka; fa izay miteny ratsy* ny Fanahy Masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka.[*Gr. manao blasfemia; izahao Mat.9.3]
11 Ary raha mitondra anareo ho ao amin’ny synagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana izy, dia aza manahy izay havalinareo, na izay holazainareo;
12 fa ny Fanahy Masina no hampianatra anareo amin’izany ora izany izay mety holazainareo.

Romana 11:1-6

1 Dia hoy izaho: Sao narian’Andriamanitra anie ny olony? Sanatria izany! fa izaho koa mba Isiraelita’taranak’i Abrahama ihany, avy amin’ny firenen’i Benjamina.
2 Andriamanitra tsy nanary ny olony izay efa fantany rahateo; sa tsy fantatrareo izay lazain’ny Soratra Masina eo amin’ny tantaran’i Elia, dia ilay fitarainany tamin’Andriamanitra nentiny namely ny Isiraely hoe:
3 Jehovah ô, efa namono ny mpaminaninao sy nandrava ny alitaranao izy: ary izaho irery ihany no sisa, ka mitady ny aiko koa izy? (1 Mpan. 19. 14).
4 Fa ahoana no navalin’Andriamanitra azy? Izaho efa niaro fito arivo lahy ho Ahy, dia izay tsy mba nandohalika tamin’i Bala (1 Mpan. 19. 18).)
5 Dia toy izany koa amin’izao andro ankehitriny izao misy sisa ihany araka ny fifidianana amin’ny fahasoavana.
6 Ary raha avy amin’ny fahasoavana izany, dia tsy mba avy amin’ny asa intsony; fa raha izany, dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana.

Auteur de l’article : AnjGab