PERIKOPA FJKM ALAHADY 12 OKTOBRA 2014

MAHARITRA AMIN’NY FAMONJENA NY MINO

Daniela 3:19-30

19 Dia feno fahatezerana Nebokadnezara, ka niova ny tarehiny tamin’i Sadraka sy Mesaka ary Abednego, dia nasainy nafanaina ho impito mihoatra noho ny famana azy ny lafaoro.
20 Ary izay lehilahy matanjaka indrindra tamin’ny miaramilany no nasainy namatotra an’i Sadraka sy Mesaka ary Abednego sy nanipy azy tao anatin’ny lafaoro nisy afo mirehitra.
21 Dia nafatotra ireo lehilahy ireo, nefa mbola teny aminy ihany ny lobany sy ny akanjony ary ny kapitiny mbamin’ny fitafiany hafa koa, ka dia natsipy teo anatin’ny lafaoro nisy afo mirehitra izy;
22 ary satria mafy ny tenin’ny mpanjaka, ka natao mahamay indrindra ny lafaoro, dia matin’ny lelafo ireny lehilahy izay nanipy* an’i Sadraka sy Mesaka sy Abednego.[Ar. nampiakatra]
23 Ary izy telo lahy ireo, Sadraka sy Mesaka sy Abednego, dia voatsipy am-patorana teo anatin’ny lafaoro nisy afo mirehitra.
24 Dia talanjona Nebokadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin’ny mpanolo- tsainy hoe: Moa tsy telo lahy mifatotra va no natsipintsika tao anatin’ny afo? Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe: Marina izany, ry mpanjaka ô.
25 Ary hoy izy: Ka no indro aho mahita efa-dahy tsy mifatotra, mandehandeha eo anaty afo, nefa tsy maninona tsy maninona akory izy; ary ny fijery ilay fahefatra dia toa zanak’ireo andriamanitra.
26 Dia nanatona ny varavaran’ny lafaoro nisy afo mirehitra Nebokadnezara ka niantso hoe: Ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego, mpanompon’Andriamanitra Avo Indrindra, mivoaha, ka avia atỳ. Dia nivoaka avy teo anatin’ny afo Sadraka sy Mesaka ary Abednego.
27 Dia nifanatona ny solo-mpanjaka sy ny mpanapaka sy ny governora ary ny mpanolotsain’ny mpanjaka ka nahita ireo lehilahy ireo, fa tsy nanan-kery hampaninona ny tenany akory ny afo, na nisy singam-bolo nikainkona tamin’ny lohany, na niova ny lobany, ary tsy nisy fofon’afo akory taminy.
28 Nebokadnezara niteny ka nanao hoe: Isaorana anie Andriamanitr’i Sadraka sy Mesaka sy Abednego, Izay naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompony izay natoky Azy ka nandika ny tenin’ny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy hanompo na hivavaka amin’izay andriamani-kafa, afa-tsy Andriamaniny ihany.
29 Ka dia manao lalàna aho fa ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa fiteny rehetra izay manao teny tsy mety ny amin’Andriamanitr’i Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia hotetitetehina, ary hatao trano fivoahana ny tranony; fa tsy misy andriamani-kafa mahavonjy tahaka izao.
30 Ary Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia nasandratry ny mpanjaka tamin’i Babylona sy ny fehiny.

Lioka 22:24-30

24 Ary nisy koa fifandirana tao aminy ny amin’izay anankiray aminy hatao lehibe.
25 Ary hoy Jesosy taminy: Ny mpanjakan’ny jentilisa mampanompo azy ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa.
26 Fa tsy mba toy izany ianareo; fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry; ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo.
27 Fa iza moa no lehibe, izay mipetraka mihinana va, sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Fa Izaho dia eo aminareo toy izay manompo.
28 Ary ianareo no naharitra nanaraka Ahy tamin’ny fakam-panahy nihatra tamiko;
29 koa Izaho dia manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendren’ny Raiko ho Ahy,
30 mba hihinana sy hisotro eo amin’ny latabatro amin’ny fanjakako ianareo sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny firenen’isiraely roa ambin’ny folo,

II Korintiana 11:21b-33

21b Fa amin’izay mahasahy ny olona (miteny toy ny adala aho), dia mba sahy koa aho.
22 Hebreo va izy? Izaho koa. Isiraelita va izy? Izaho koa. Taranak’i Abrahama va izy? Izaho koa.
23 Mpanompon’i Kristy va izy? (miteny toy ny olona very saina aho) mihoatra noho izy aho: amin’ny fisasarana manan-tombo, amin’ny tranomaizina matetika kokoa, amin’ny kapoka be efa izay tsy izy, amin’ny fahafatesana matetika.
24 Indimy aho no nokapohin’ny Jiosy inefa-polo latsaka iray avy.
25 Intelo nokapohina tamin’ny hazo aho, indray maka notoraham-bato, intelo no vaky sambo, indray andro sy indray alina no nitoetra teo amin’ny lalina,
26 nandeha matetika aho, saiky nahita loza tamin’ny ony, saiky nahita loza tamin’ny jiolahy, saiky nahita loza tamin’ny tompon-tany namako, saiky nahita loza tamin’ny jentilisa, saiky nahita loza tao amin’ny tanàna aho, saiky nahita loza tany an-efitra aho, saiky nahita loza tany amin’ny ranomasina aho, saiky nahita loza tamin’ny rahalahy sandoka aho,
27 tamin’ny fisasarana sy ny fikelezan’aina, tamin’ny tsi-fahitan-tory matetika, tamin’ny hanoanana sy ny hetaheta, tamin’ny fifadian-kanina matetika, tamin’ny hatsiaka sy ny fitanjahana.
28 Afa-tsy ireo zavatra ivelany* dia mbola misy koa izay mahazo ahy isan’andro, dia ny fiahiana ny fiangonana rehetra.[*Na: izany rehetra izany]
29 Iza no malemy, ka tsy malemy aho? Iza no tafintohina, ka tsy mirehitra aho?
30 Raha tsy maintsy mirehareha aho, dia izay momba ny fahalemeko no hataoko rehareha.
31 Andriamanitra, Rain’i Jesosy Tompo, Izay isaorana mandrakizay, mahalala fa tsy mandainga aho.
32 Tany Damaskosy ny governora notendren’i Areta mpanjaka dia nampiambina ny tanàna Damaskosy mba hisambotra ahy;
33 fa avy teo amin’ny varavarankely eo amin’ny mànda no nampidinana ahy tamin’ny sobiky, ka dia afa-nandositra ny tànany aho.

Auteur de l’article : AnjGab