PERIKOPA FJKM ALAHADY 10 JANOARY 2016

MANEHO NY TENANY AMIN’NY ASANY NY TOMPO
Alahady I manaraka Epifania
Eksodosy 14.1-4 / Jaona 5.30-38 / Romana 1.18-25

Eksodosy 14.1-4

1 Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe:
2 Lazao amin’ny Zanak’Isiraely mba hivily izy ka hitoby eo akaikin’i Pi-hahirota, eo anelanelan’i Migdolasy ny ranomasina; eo akaikin’i Bala-zefona, dia tandrifiny, no hitobianareo, eo amoron’ny ranomasina.
3 Ary Farao hilaza ny Zanak’Isiraely hoe: Azon’ny tamberintany izy ka voahidin’ny efitra.
4 Dia hanamafy ny fon’i Farao Aho, ka hanenjika anareo izy; dia hankalazaina Aho noho ny hataoko amin’i Farao sy amin’ny miaramilany rehetra, ka ho fantatry ny Egyptiana fa Izaho no Jehovah. Dia nataon’ny Zanak’Isiraely izany.

Jaona 5.30-38

30 Raha Izaho ihany, dia tsy mahay manao na inona na inona; araka izay reko no itsarako; ary marina ny fitsarako; fa tsy mitady ny sitrapoko Aho, fa ny sitrapon’izay naniraka Ahy.
31 Raha Izaho no manambara ny tenako, dia tsy marina ny fanambarako.
32 Misy Anankiray Izay manambara Ahy. ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany Ahy.
33 Hianareo naniraka tany amin’i Jaona, ary nanambara ny marina izy.
34 Fa Izaho tsy mandray ny fanambarana avy amin’olona; fa milaza izany zavatra izany Aho mba ho voavonjy ianareo.
35 Izy dia jiro nirehitra ka nazava; ary nahafinaritra anareo ny nifalianareo vetivety tamin’faharavany.
36 Fa Izaho kosa manana fanambarana lehibe noho Jaona; fa ny asa nomen’ny Ahy hovitaiko, dia izany asa ataoko izany no manambara Ahy fa nirahin’ny Ray.
37 Ary ny Ray Izay naniraka Ahy, Izy no nanambara Ahy. Tsy mba renareo ny feony, na hitanareo akory aza ny endriny,
38 ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo, satria tsy mino Izay nirahiny ianareo.

Romana 1.18-25

18 [Ny amin’ny faharatsian’ny toetry ny jentilisa sy ny mahameloka azy] Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran’Andriamanitra amin’ny faharatsiana rehetra sy ny tsi-fahamarinan’ny olona izay misakana ny fahamarinana amin’ny fanaovan-dratsy,
19 satria izay fantatra ny amin’Andriamanitra dia miseho ao am-pon’ireny, fa nasehon’Andriamanitra taminy.
20 Fa ny fombany tsy hita, dia ny heriny mandrakizay sy ny mah’Andriamanitra Azy, dia miseho hatramin’ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin’ny zavatra nataony; ka dia tsy manan-kalahatra* ireo; [* Na: Mba tsy hanan-kalahatra]
21 fa na dia nahalala an’Andriamanitra aza izy, dia tsy mba nankalaza Azy toy izay miendrika ho an’Andriamanitra, na nisaotra Azy, fa tonga zava-poana izy tamin’ny fisainany, ary tonga maizina ny fony donto.
22 Nandoka tena ho hendry izy ka tonga adala,
23 koa ny voninahitr’Andriamanitra tsy mety lò dia nosoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety lò sy ny vorona sy ny biby manan-tongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka.
24 Ary izany no nanoloran’Andriamanitra azy tamin’ny filan’ny fony ho amin’ny fahalotoana, dia ny nifanalany voninahitra tamin’ny tenany avy;
25 ary ny fahamarinan’Andriamanitra dia nosoloany lainga, ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy, fa tsy ny Mpanao, Izay isaorana mandrakizay. Amena.

Auteur de l’article : AnjGab