Perikopa FJKM alahady 08 Septambra 2013

Teny Faneva : « Ny fanantenana no namonjena ny mino » (Rom 8 :24a)

Lohahevitra : Manantena fiarovana ny mino.

 

Isaia 46:3-7

3 Mihainoa Ahy, ry taranak’i Jakoba sy izay sisa rehetra amin’ny taranak’Isiraely, izay nobabena hatrany an-kibo sy nentina hatrany am-bohoka :
4 Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsy volonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, izaho no hitondra sy hanafaka.

5 Hampitovinareo amin’iza moa Aho, sy amin’iza no hanoharanareo Ahy ary iza no hataonareo ho tahaka Ahy mba hitahany amiko ?
6 Izay mandraraka volamena avy ao an-kitapo sy mandania volafotsy amin’ny mizana dia manakarama mpanefy volamena mba hanao izany ho andriamanitra, hiankohofany sy hivavahany.
7 Dia betainy ho eny an-tsorony iny ka entiny ary apetrany eo amin’ny fitoerany iny, ka dia mitoetra eo; Tsy mahay miala eo amin’ny fitoerany iny; ary na dia misy mitaraina aminy aza, dia tsy mahay mamaly izy, na mahavonjy azy amin’ny fahoriany.

Matio 10:16-20

16 Indro, Izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan’ny amboadia*; koa hendre tahaka ny menarana, ary morà** tahaka ny voromailala. [* lopa] [** Gr. aoka ho tsotra]
17 Ary mitandrema ianareo noho ny amin’ny olona; fa hatolony ho amin’ny Synedriona sy hokapohiny ao amin’ny synagogany ianareo;
18 ary ho entiny eo anatrehan’ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko, ho vavolombelona aminy sy amin’ny jentilisa.
19 Fa raha manolotra anareo izy, dia aza manahy ny amin’izay fomba hitenenanareo, na izay holazainareo; Fa homena anareo amin izany ora izany izay holazainareo.
20 Fa tsy ianareo no miteny, fa ny Fanahin’ny Rainareo no miteny ao anatinareo.

Asan’ny Apostoly 18:5-11

5 Ary rehefa tafidina avy tany Makedonia Silasy sy Timoty, dia voaterin’ny teny Paoly ka nanambara tamin’ny Jiosy fa Jesosy no Kristy.
6 Ary nony nanohitra sy niteny ratsy ireo, dia nanopakopa-damba izy ka nanao taminy hoe: Aoka ho ao an-dohanareo ny ranareo; afaka aho; ary amin’izao sisa izao dia hankany amin’ny jentilisa aho.
7 Ary raha niala teo izy, dia niditra tao an-tranon’ny lehilahy atao hoe Titosy Josto, izay nivavaka tamin’Andriamanitra; ary ny tranony nifanolotra tamin’ny synagoga.
8 Ary Krispo, mpanapaka ny synagoga, mbamin’ny ankohonany rehetra dia nino ny Tompo; ary maro koa ny Korintiana, raha nandre, dia nino ka natao batisa.
9 Ary ny Tompo niteny tamin’i Paoly tamin’ny fahitana nony alina ka nanao hoe: Aza matahotra, fa mitenena ihany, ka aza mangina;
10 fa Izaho momba anao, ary tsy hisy olona hihazona anao hanisy ratsy anao; fa manana olona maro amin’ity tanàna ity Aho.
11 Ary izy nitoetra teo herintaona sy enim-bolana ka nampianatra ny tenin’Andriamanitra teo aminy.

Auteur de l’article : AnjGab