PERIKOPA FJKM ALAHADY 08 NOVAMBRA 2015

HIJOROANA AMIN’NY FAHAMARINANA NY FINOANA
Alahady XXIII manaraka Trinite – Vondron’Asan’ny Fitoriana Filazantsara
Salamo 18.20-27 / Marka 12.13-17 / Romana 13.6-7

Salamo 18.20-27

20 Nanisy soa ahy araka ny fahamarinako Jehovah; araka ny fahadiovan’ny tanako no namaliany ahy.
21 Fa nitandrina ny lalan’i Jehovah aho, ka tsy mba nanao ratsy hialana tamin’Andriamanitro;
22 Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nampialaiko tamiko;
23 Tsy nanan-tsiny taminy aho sady niaro tena tsy ho azon’ny fahotako;
24 Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovan’ny tanako teo imasony.
25 Ny olona tsara no isehoanao fa tsara; ny tena olo-marina no isehoanao fa marina;
26 Ny madio no isehoanao fa madio; ary ny mpiolakolaka kosa no isehoanao fa lalin-tsaina*. [Heb: miolakolaka]
27 Fa Hianao mamonjy ny olona ory; ary ny maso miandranandrana kosa aetrinao.

Marka 12.13-17

13 Ary nirahiny hankeo amin’i Jesosy ny sasany avy tamin’ny Fariseo sy ny Herodiana hamandrika Azy amin’ny teniny.
14 Ary rehefa tonga izy ireo, dia nanao taminy hoe: Mpampianatra ô, fantatray fa marina Hianao, ka tsy mampaninona Anao ny hevitry ny olona, fa tsy mba mizaha tavan’olona Hianao, fa mampianatra marina ny lalan’Andriamanitra. Mety va ny mandoa vola hetra ho an’i Kaisara, sa tsia?
15 Handoa va izahay, sa tsy handoa? Fa Izy nahalala ny fihatsaram-belatsihiny, ka dia nanao taminy hoe: Nahoana no maka fanahy Ahy ianareo? Itondray denaria etỳ amiko hizahako azy.
16 Dia nitondrany Izy. Ary hoy Izy taminy: An’iza io sary sy soratra io? Ary hoy izy taminy: An’i Kaisara.
17 Dia hoy Jesosy taminy: Aloavy ho an’i Kaisara izay an’i Kaisara, ary ho an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra. Dia gaga taminy ireny.

Romana 13.6-7

6 Fa noho izany no andoavanareo vola hetra; fa mpanompon’Andriamanitra mitandrina izany zavatra izany indrindra ireny.
7 Mandoava amin’izy rehetra izay tokony ho azy avy: vola hetra ho an’izay tokony handoavan-ketra, fadin-tseranana ho an’izay tokony handoavana fadin-tseranana, tahotra ho an’izay tokony hatahorana, haja ho an’izay tokony hohajaina.

Auteur de l’article : AnjGab