PERIKOPA FJKM ALAHADY 07 AOGOSITRA 2016

Alahady XI manaraka Trinite
1 Tantara 29,1-9  / Marka 2,1-12 / Asan’ny Apostoly 11,19-26

1 Tantara 29,1-9

1 [Ny zavatra naterin’ny lehibe amin’ny Isiraely ho enti-manao ny tempoly] Ary hoy Davida mpanjaka tamin’ny fiangonana rehetra: Solomona zanako, ilay nofidin’Andriamanitra, dia mbola zaza sy tanora fanahy; nefa lehibe ny asa, fa tsy lapa ho an’olona, fa ho an’i Jehovah Andriamanitra.
2 Ary tamin’ny heriko rehetra no namoriako izay hanaovana ny tranon’Andriamanitra, dia ny volamena hanaovana ny fanaka volamena, ary ny volafotsy hanaovana ny fanaka volafotsy, ary ny varahina hanaovana ny fanaka varahina, ary ny vy hanaovana ny fanaka vy, ary ny hazo hanaovana ny fanaka hazo, ary ny vato beryla sy ny vato halatsaka an-tranontranony* ary ny vato alatsaka asiana antimony sy ny vato misoratsoratra** ary ny vato soa samy hafa rehetra ary ny vatosanga*** betsaka.[*Na: beryla mbamin’ny tranontranony][**Na: tenona samy hafa soratra][***marmora fotsy]
3 Ary koa, noho ny fitiavako ny tranon’Andriamanitro dia omeko ho an’ny tranon’Andriamanitra, ho fanampin’ny zavatra rehetra novoriko hanaovana ny tempoly masina, izay volamena sy volafotsy ananako,
4 dia talenta volamena telo arivo, volamena avy any Ofira, ary talenta volafotsy voadio fito arivo hapetaka amin’ny rindrin’ny isan-efi-trano,
5 ny volamena hanaovana ny fanaka volamena ary ny volafotsy hanaovana ny fanaka volafotsy sy hanaovana ny fanaka volafotsy sy hanaovana ny asa samy hafa rehetra izay hataon’ny tanan’ny mpiasa mahay tao-zavatra. Iza ary no mazoto hitondra fanatitra ho an’i Jehovah anio?
6 Dia samy nazoto nanatitra zavatra ny lohan’ny fianakaviana sy ny lehiben’ny firenen’Isiraely ary ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato mbamin’ny mpitandrina ny raharahan’ny mpanjaka
7 ka nanome izay hanaovana ny fanompoana amin’ny tranon’Andriamanitra, dia talenta volamena dimy arivo sy darika* iray alina sy talenta volafotsy iray alina sy talenta varahina valo arivo amby iray alina ary talenta vy iray hetsy.[Ny darika dia anaran’ny farantsakely volamena, ary tokony ho ariary dimy sy loso no heviny]
8 Ary izay nanana vato soa dia nanome azy no amin’ny rakitry ny tranon’i Jehovah, hotehirizin’i Jehiela Gersonita.
9 Dia faly ny vahoaka noho ny fahazotoan’ireo, fa tamin’ny fony rehetra no nahazotoany nanatitra ho an’i Jehovah; ary Davida mpanjaka koa faly dia faly.

Marka 2,1-12

1 Ary nony niditra tao Kapernaomy indray Izy, rehefa afaka andro vitsivitsy, dia re fa tao an-trano Izy,
2 ka dia tafangona ny maro, ka tsy nisy hitoerana intsony, na dia teny anoloan’ny varavarana aza; ary Izy nitory ny teny taminy.
3 Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray mararin’ny paralysisa ho eo aminy, izay nolanjain’efa-dahy.
4 Ary satria tsy afaka nanakaiky Azy izy noho ny habetsahan’ny vahoaka, dia nanesorany ny tafon’ny trano nitoeran’i Jesosy, ka nony efa voasokatra, dia nampidininy teo ny fandriana izay nandrian’ilay nararin’ny paralysisa.
5 Ary Jesosy, nony nahita ny finoan’ireo, dia nanao tamin’ilay mararin’ny paralysisa hoe: Anaka, voavela ny helokao.
6 Ary nisy mpanora-dalàna sasany nipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe:
7 Nahoana Ilehity no miteny toy izany? Miteny ratsy* Izy. Iza no mahavela heloka afa-tsy Iray ihany, dia Andriamanitra? [*Gr. manao blasfemia, izahao Mat.9.3]
8 Ary niaraka tamin’izay Jesosy dia nahalala tao am-panahiny fa nieritreritra izany tao am-pony ireo, dia hoy Izy taminy: Nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany ao am-ponareo?
9 Iza moa no moramora kokoa, ny manao amin’ilay mararin’ny paralysisa hoe: Voavela ny helokao, sa ny manao hoe: Mitsangàna, betao ny fandrianao, ka mandehana?
10 Fa mba ho fantatrareo fa ny Zanak’olona manana fahefana etỳ ambonin’ny tany hamela heloka, dia lazaiko aminao (hoy Izy tamin’ilay mararin’ny paralysisa):
11 Mitsangàna, betao ny fandrianao, ka modia any an-tranonao.
12 Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriany niaraka tamin’izay ary niala teo anatrehan’ny olona rehetra; dia talanjona izy rehetra ka nankalaza an’Andriamanitra nanao hoe: Tsy mbola nahita izay toy izao izahay.

Asan’ny Apostoly 11,19-26

19 [Ny nandrosoan’ny tenin’Andriamanitra tao Antiokia, sy ny nampianaran’i Barnabasy sy Saoly tao] Ary izay niely noho ny fanenjehana tamin’i Stefana dia nandeha hatrany, Foinika sy Kyprosy ary Antiokia, nefa tsy nitoriteny tamin’ny olona izy, afa-tsy tamin’ny Jiosy ihany.
20 Ary ny sasany tamin’ireny, dia lehilahy avy any Kyprosy sy Kyrena izay tonga tany Antiokia, dia niresaka tamin’ny jentilisa* koa ka nitory an’i Jesosy Tompo. [* Gr. Grika; na Helenista]
21 Ary ny tanan’ny Tompo nomba azy ireo, ka maro no isan’izay nino sy niverina ho amin’ny Tompo.
22 Ary ren’ny sofin’ny fiangonana tany Jerosalema ny amin’ireo, dia naniraka an’i Barnabasy izy handeha hatrany Antiokia.
23 Ary rehefa tonga izy ka nahita ny fahasoavan’Andriamanitra, dia faly ka nananatra azy rehetra haharitra hiray amin’ny Tompo amin’ny fo minia fatratra.
24 Fa lehilahy tsara fanahy izy sady feno ny Fanahy Masina sy finoana; ary maro be ny olona nanampy ho an’ny Tompo.
25 Dia lasa Barnabasy nankany Tarsosy hitady an’i Saoly.
26 Ary rehefa nahita azy izy, dia nitondra azy hankany Antiokia. Ary niara-niasa tao amin’ny fiangonana hatramin’ny herintaona ngarangidina izy roa lahy ka nampianatra olona maro; ary tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran’ny mpianatra hoe.

Auteur de l’article : AnjGab