Perikopa FJKM alahady 06 Oktobra 2013

Ohabolana 16:1-9

1 Ny fikasan’ny fo no amin’ny olona; Fa ny famalian’ny lela dia avy amin’i Jehovah.
2 Ataon’ny olona ho madio avokoa ny lalana rehetra alehany; Fa Jehovah ihany no mpandanja ny fanahy.
3 Ankino amin’i Jehovah ny asanao, Dia ho lavorary izay kasainao.
4 Ny zavatra rehetra nataon’i Jehovah dia samy misy antony avokoa; Eny, ny ratsy fanahy koa aza dia nataony ho amin’ny andro hahitan-doza.
5 Fahavetavetana eo imason’i Jehovah izay rehetra miavonavona am-po, Azo itompoana tokoa fa* tsy maintsy hampijalina izy.[Heb. Azo ifandraisan-tanana; na: Hatramin’ny taranaka fara mandimby dia]
6 Ny famindram-po sy ny fahamarinana no avotra amin’ny heloka; Ary ny fahatahorana an’i Jehovah no analavirana ny ratsy.
7 Raha sitrak’i Jehovah ny alehan’ny olona, Na dia ny fahavalony aza dia hampihavaniny aminy.
8 Aleo ny kely omban’ny fahamarinana Toy izay ny harem-bevava azo amin’ny tsy rariny.
9 Ny fon’ny olona mihevitra tsara ny halehany; Fa Jehovah ihany no mahalavorary ny diany.

Lioka 12:13-21

13 Ary nisy anankiray teo amin’ny vahoaka nanao tamin’i Jesosy hoe: Mpampianatra ô, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko.
14 Fa hoy Izy taminy: Ralehilahy, iza no nanendry Ahy ho mpitsara na mpizara ao aminareo?
15 Ary hoy Izy tamin’ny olona: Mitandrema, ka miarova tena mba tsy ho azon’ny fieremana ianareo; fa ny ain’ny olona tsy miankina amin’ny habetsahan’ny zavatra ananany.
16 Dia nanao fanoharana taminy Izy ka nanao hoe: Ny tanin’ny lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be.
17 Ary izy nihevitra tao am-pony hoe: Ahoana no hataoko, fa tsy manana fitoerana hamoriako ny vokatro aho?
18 Ary hoy izy: Izao no hataoko: handrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibebe kokoa, ary ao no hamoriako ny variko rehetra sy ny fananako.
19 Dia hilaza amin’ny fanahiko hoe aho: Ry fanahy ô, manana fananana be voatahiry ho amin’ny taona maro ianao; mitsahara, mihinàna, misotroa, mifalia.
20 Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: Ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao, ka ho an’iza izay zavatra noharinao?
21 Toy izany izay mihary harena ho an’ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin’Andriamanitra.

Jakoba 4:13-17

13 He! ianareo izay manao hoe: Anio na ampitso dia hankany Ananona izahay ary hitoetra any herintaona ka hividy sy hivarotra ary hahazo tombom-barotra,
14 kanefa tsy mahalala ny ho ampitso ianareo. Inona moa ny ainareo? Fa zavona ihany ianareo, izay miseho vetivety, dia levona.
15 Fa aleo manao izao: Raha sitrapon’ny Tompo, ka velona izahay, dia hataonay izao na izany.
16 Fa izao dia mirehareha amin’ny fahasahianareo ianareo; ratsy ny fireharehana rehetra toy izany.
17 Koa izay mahalala hanao soa, nefa tsy manao, dia heloka ho azy izany.

Auteur de l’article : AnjGab