PERIKOPA FJKM ALAHADY 06 DESAMBRA 2015

ANOMEZAM-BONINAHITRA NY FINOANA
Advento II
Isaia 60.1-3 / Matio 15.29-31 / Apokalipsy 5.11-14

Isaia 60.1-3

1 [Ny ho voninahitr’i Jerosalema amin’ny andro ho avy] Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr’i Jehovah efa miposaka aminao.
2 Fa, indro, ny aizina manarona ny tany, ary ny aizim-pito manarona ny firenena; fa aminao kosa no iposahan’i Jehovah, ary aminao no isehoan’ny voninahiny.
3 Ary ny firenena manatona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka mankeo amin’ny famirapiratan’ny fiposahanao.

Matio 15.29-31

29 Ary raha niala teo Jesosy, dia nankany amoron’ny Ranomasin’i Galilia Izy; ary niakatra nankeo an-tendrombohitra Izy ka nipetraka teo;
30 ary nisy vahoaka betsaka nankeo aminy nitondra ny mandringa, ny jamba, ny moana, ny kilemaina, ary ny maro hafa koa, ka nametraka azy teo akaikin’ny tongotr’i Jesosy; dia nahasitrana azy Izy;
31 ka dia talanjona ny vahoaka, raha nahita ny moana miteny, ny kilemaina sitrana, ny mandringa afaka, ary ny jamba mahiratra; dia nankalaza an’Andriamanitry ny Isiraely izy.

Apokalipsy 5.11-14

11 Ary nahita aho sady nandre feon’anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-manan’aina ary ny loholona*, ary ny Isany dia alinalina sy arivoarivo, [* Gr. presbytera]
12 nanao tamin’ny feo mahery hoe: Ny Zanak’ondry, Izay novonoina, dia miendrika handray hery sy harena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra.
13 Ary izao zavatra ary rehetra izao, na izay any an-danitra, na izay etỳ ambonin’ny tany sy any ambanin’ny tany, na izay any an-dranomasina mbamin’izay rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao hoe: Ho an’ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana sy ho an’ny Zanak’ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay.
14 Ary ny zava-manan’aina efatra nanao hoe: Amena. Ary ny loholona* dia niankohoka ka nivavaka. [* Gr. presbytera]

Auteur de l’article : AnjGab