PERIKOPA FJKM ALAHADY 04 SEPTAMBRA 2016

Alahady XV manaraka Trinite
1 Tantara 16,8-14 / Lioka 8,43-48 / Asan’ny Apostoly 12,11-17

1 Tantara 16,8-14

8 Miderà an’i Jehovah, miantsoa ny anarany; Ampahafantaro ny firenena ny asany.
9 Mihira ho Azy, mankalazà Azy; Saintsaino ny fahagagana rehetra ataony.
10 Ataovy ho reharehanareo ny anarany masina; Aoka hifaly ny fon’izay mitady an’i Jehovah.
11 Mitadiava an’i Jehovah sy ny heriny, Katsaho mandrakariva ny tavany.
12 Mahatsiarova ny asa mahagaga izay nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsaran’ny vavany,
13 Hianareo taranak’Isiraely mpanompony, Hianareo olom-boafidiny, taranak’i Jakoba.
14 Jehovah, Izy no Andriamanitsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany.

Lioka 8,43-48

43 Ary nisy vehivavy anankiray narary* roa ambin’ny folo taona, izay efa nandany ny fananany rehetra tamin’ny mpanao fanafody, nefa tsy nisy nahasitrana azy akory.[*Gr. narary nandeha rà]
44 Dia nankao ivohon’i Jesosy ravehivavy ka nanendry ny somotraviavin-dambany, ary niaraka tamin’izay dia nijanona ny aretiny*.[*Gr. fandehanan’ny ràny]
45 Ary hoy Jesosy: Iza moa no nanendry Ahy? Ary rehefa samy nandà izy rehetra, dia hoy Petera sy ny namany: Tompoko, ny vahoaka betsaka mifanety ka manizina Anao.
46 Fa hoy Jesosy: Nisy olona nanendry Ahy; fa fantatro fa nisy hery nivoaka avy tamiko.
47 Ary rehefa hitan-dravehivavy fa tsy takona Azy izy, dia nangovitra izy ka nankeo aminy sady niankohoka teo anatrehany, dia nanambara teo anatrehan’ny vahoaka rehetra izay anton’ny nanendreny Azy sy izay nahasitranany niaraka tamin’izay.
48 Ary hoy Jesosy taminy: Anaka, ny finoanao no nahasitrana* anao; mandehana soa aman-tsara.[*Gr. nahavonjy]

Asan’ny Apostoly 12,11-17

11 Ary rehefa nahatsiaro fanahy Petera, dia nanao hoe: Ankehitriny fantatro marina tokoa fa ny Tompo efa naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin’ny tànan’i Heroda sy ny fanantenan’ny Jiosy rehetra.
12 Ary rehefa fantany tsara izany, dia nankany an-tranon’i Maria, renin’i Jaona, izay atao hoe koa Marka, izy; ary nisy olona maro niangona nivavaka tao.
13 Ary raha nandondona ny vavahady Petera, dia nisy ankizivavy atao hoe Roda nankeo hihaino.
14 Ary rehefa nahalala ny feon’i Petera izy, dia tsy namoha ny vavahady noho ny hafaliany, fa lasa nihazakazaka ary niditra ka nilaza fa Petera no mijanona eo am-bavahady.
15 Fa hoy ny olona taminy: Very saina ianao. Fa izy nitompo rariny fa izany tokoa. Dia hoy indray ny olona: Anjeliny izany.
16 Fa Petera naharitra nandòndòna ihany, ary rehefa novohany, dia nahita azy ireo ka talanjona.
17 Fa izy nanofa tanana azy mba hangina, dia nanambara taminy izay namoahan’ny Tompo azy avy tao an-tranomaizina. Ary dia hoy izy: Ambarao amin’i Jakoba sy ny rahalahy izany zavatra izany. Dia niala izy ka lasa nankany amin’ny fitoerana hafa.

Auteur de l’article : AnjGab