PERIKOPA FJKM ALAHADY 03 NOVAMBRA 2013

Ohabolana 16:19-24

19 Tsara ny malemy fanahy ao amin’izay manetry tena noho ny mizara babo amin’izay miavonavona.
20 Izay mandinika ny teny no hahita soa; ary izay matoky an’i Jehovah no ho sambatra.
21 Izay hendry am-po dia lazaina hoe manan-tsaina, ary ny hamamian’ny molotra mampandroso fahendrena.
22 Loharanon’aina ny fahazavan-tsaina amin’izay manana izany; fa ny famaizana ataon’ny adala dia fahadalana ihany.
23 Ny fon’ny hendry mahahendry ny vavany Sady manampy fahendrena eo amin’ny molony.
24 Toho-tantely ny teny mahafinaritra, ka sady mamin’ny fanahy no mahatsara ny taolana.

Lioka 6:20-26

20 Ary Jesosy dia nanopy ny masony tamin’ny mpianany ka nanao hoe: Sambatra ianareo malahelo, fa anareo ny fanjakan’Andriamanitra.
21 Sambatra ianareo noana ankehitriny, fa hovokisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny, fa hihomehy ianareo.
22 Sambatra ianareo, raha halan’ny olona ka ariany sy haratsiny, ary laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo, noho ny amin’ny Zanak’olona.
23 Mifalia ianareo amin’izany andro izany, ka mibitaha*; fa, indro, lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra; fa izany no nataon’ny razany tamin’ny mpaminany.[*Na: miantsambora]
24 Fa lozanareo izay manan-karena kosa! fa efa azonareo izay mahafa-po anareo.
25 Lozanareo izay voky ankehitriny! fa mbola ho noana ianareo. Lozanareo izay mihomehy ankehitriny fa mbola be ory sy hitomany ianareo.
26 Lozanareo, raha milaza soa anareo ny olona rehetra! fa izany no nataon’ny razany tamin’ny mpaminany sandoka.

I Petera 4:12-19

12 [Fananarana mba hiaritra, raha enjehina noho ny fahamarinana] Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany,
13 fa araka ny iombonanareo fijaliana amin’i Kristy, dia mifalia, mba hiravoravoanareo indrindra amin’ny fisehoan’ny voninahiny koa.
14 Sambatra ianareo, raha haratsina noho ny anaran’i Kristy, fa ny Fanahin’ny voninahitra, dia ny Fanahin’Andriamanitra, mipetraka ao aminareo.
15 Fa aoka tsy hisy aminareo hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpiraharaha ny an’olona.
16 Fa raha misy mijaly satria Kristiana, dia aoka tsy ho menatra izy; fa aoka hankalaza an’Andriamanitra amin’izany anarana izany izy.
17 Fa tonga ny andro hiantombohan’ny fitsarana hatrao amin’ny ankohonan*’Andriamanitra; ary raha miantomboka amintsika izany, dia hanao ahoana kosa no hiafaran’izay tsy manaiky ny filazantsaran’Andriamanitra? [* Gr. tranony]
18 Ary « raha saiky tsy voavonjy ny marina, aiza no hisehoan ny ratsy fanahy sy sy ny mpanota? (Oha 11. 31).
19 Koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon’Andriamanitra, dia aoka ny fanaovan-tsoa no hanolorany ny fanahiny ho an’ilay mahatoky, dia ny Mpanao azy.

Auteur de l’article : AnjGab