Perikopa FJKM alahady 01 Septambra 2013

Teny Faneva  : « Ny fanantenana no namonjena ny mino » (Rom 8 :24a)

Lohahevitra : Manantena fiarovana ny mino.

 

Salamo 71 : 1 -13

1 [Vavaka ataon’izay mahatsiaro ny famindram-pon’Andriamanitra taminy hatry ny fony tanora] Hianao, Jehovah ô, no itokiako; aoka tsy ho menatra mandrakizay aho.
2 Vonjeo ny fahamarinanao aho, ka afaho; atongilano amiko ny sofinao, ka vonjeo aho.
3 Aoka ho vatolampy fonenana hohatoniko mandrakariva Hianao, Izay efa nandidy hamonjy ahy; fa harambatoko sy batery fiarovana ho ahy Hianao.
*
4 Andriamanitro ô, afaho amin’ny tanan’ny ratsy fanahy aho, dia amin’ny tanan’ny mpanao meloka sy ny lozabe.
5 Fa Hianao no fanantenako, Jehovah Tompo ô, ry tokiko hatry ny fony aho mbola tanora.
6 Hianao no nanankinana ahy hatrany am-bohoka; ianao namoaka* ahy avy tany an-kibon-dreniko; ianao no deraiko mandrakariva.[Na: no Mpiaro, na Mpanisy soa, ahy hatry, etc]
7 Tonga toa zava-mahagaga eo imason’ny maro aho; nefa Hianao no fiarovana mafy ho ahy.
8 Ny vavako ho feno ny fideràna Anao sy ny fankalazana Anao mandrakariva.
9 Aza manary ahy, rehefa antitra aho; ary aza mahafoy ahy, rehefa ketraka ny heriko.
*
10 Fa miresaka ahy ny fahavaloko; ary miara-mioko izay manotrika hahazo ny aiko.
11 Ka manao hoe: Andriamanitra efa nahafoy azy; enjeho izy, ka sambory, fa tsy misy hamonjy.
12 Andriamanitra ô, aza manalavitra ahy; Andriamanitro ô, faingana hamonjy ahy.
13 Aoka ho menatra sy ho levona ny mpanohitra ny fanahiko; aoka hitafy henatra sy fahafaham-baraka izay mitady hanisy ratsy ahy.

Marka 6 : 47 – 56

47 Ary nony hariva ny andro, dia efa mby teo ampovoan’ny ranomasina ny sambokely, ary Izy irery ihany no teo an-tanety.
48 Ary nahita azy ireo sahirana nivoy fatratra Izy, fa notohain’ny rivotra: ary tokony ho tamin’ny fiambenana fahefatra amin’ny alina dia nankeny aminy nitsangantsangana tambonin’ny ranomasina Jesosy ka nikasa handalo azy.
49 Ary rehefa hitany nitsangantsangana tambonin’ny ranomasina Izy, dia nataony ho matoatoa, ka niantso mafy izy ireo.
50 Fa izy rehetra samy nahita Azy avokoa, ka dia raiki-tahotra. Ary Izy niteny taminy niaraka tamin’izay ka nanao taminy hoe: Matokia, fa Izaho ihany; aza matahotra.
51 Ary niakatra nankeo aminy teo an-tsambokely Izy; dia nitsahatra ny rivotra, ka dia talanjona izy ireo.
52 Ary tsy fantany ny amin’ny mofo; fa efa mafy ny fony.
53 Ary nony tafita izy, dia tonga teo amin’ny tany Genesareta ka niantsona teo.
54 Ary raha niala teo an-tsambokely izy, dia nahalala an’i Jesosy niaraka tamin’izay ny olona teo
55 ka nihazakazaka tamin’izany tany rehetra izany ary nitondra ny marary tamin’ny fandriana ho any amin’izay reny fa nitoerany.
56 Ary na taiza na taiza no nidiran’i Jesosy, na tao amin’ny vohitra, na tao an-tanàna, na tany an-tsaha, dia napetraka teo an-kianja ny marary, ary ny olona nangataka hanendry na dia ny somotraviavin-dambany ihany aza; ary sitrana* izay rehetra nanendry Azy.[*Gr. voavonjy]

I Tesaloniana 5 : 4 – 11

4 Fa ianareo, ry rahalahy, tsy ao amin’ny maizina, mba hahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany.
5 Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro; tsy an’ny alina na an’ny maizina isika.
6 Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambina* ka hahonon-tena. [* Gr. hiari-tory]
7 Fa izay matory dia matory amin’ny alina; ary izay mamo dia mamo amin’ny alina.
8 Fa satria an’ny andro isika, dia aoka hahonon-tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha.
9 Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin’ny fahatezerana, fa mba hahazo famonjena amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika,
10 Izay maty hamonjy antsika, mba hiara-belona aminy isika, na mahatsiaro na matory.
11 Koa mifananara sy mifampahatanjaha, tahaka ny ataonareo ihany.

Auteur de l’article : AnjGab