Ny vidin’ny toerako any an-danitra

Amidiko farantsa volamena iray ny toerako any an-danitra

Voltaire, izay poeta sy filozofa frantsay rankizy, tena kinga saina tokoa. Zavatra mahazatra sy fanaony matetika ny mananihany, misangy amin’ny fiteny sahisahy.

Indray andro, nandritra ny fanasana iray natrehany. Nitsangana ny lehilahy ary nanao fanambarana :

« Amidiko farantsa volamena iray ny toerako any an-danitra ».

Ankona tsy nahateny ny iray trano, tsy hita izay havaly ity lehilahy sahy zavatra ity.

Inona no porofo fa anao io toerana io

Segondra maro taty aoriana, vao nisy nitsangana ka niteny.

« Azafady ramose, izay olona mivarotra zavatra dia tokony hanana porofo aloha fa fananany tokoa ilay zavatra amidiny, manana izany ve ianao ? Raha toa ka manana ianao, dia vidiko araka io vidiny io ilay toerana. »

Kofona tsy nahita ambara ity mpandaha-teny mahay.

Ary ianao, inona no porofo azonao entina mikasika ny toeranao any an-danitra ?

Ny finoana sy fanarahana izay lazain’i Kristy no antoka ho antsika amin’ny toerana any an-danitra.
Jesoa Kristy no manambara :

« Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa : Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy hohelohina » Jaona 5.24

Auteur de l’article : AnjGab