Ny mpanjaka mahalala ny hitondrany antsika

Ho avy ny fahavalo

Tany Angletera, tao anatin’ny ady lehibe faharoa rankizy no niseho ny tantara. Voalaza fa ho avy hanjera baomba ny fahavalo. Nanome baiko ny mpanjaka, hafindra monina avokoa ny zaza amam-behivavy teo an-tanàna.

Tsy fantatro izay mety hiafarako

Tonga ny fiara andàlam-by hitondra ireto zaza mianadahy efa kamboty reny. Nanoroka azy ireo ny rainy dia nanao veloma. Tsy lasa lavitra akory anefa ny lamasinina dia indro nitomany ilay vavy kely, nitomany mafy noho ny tahotra. Namihina azy ity zokiny lahy, dia nanontany. « Fa inona no mampatahotra anao e ? ». « Tsy fantatro akory ho aiza isika… maizina be ato… ». Niezaka nampahery ity zandriny ilay lahy kely, dia izao no nolazainy.

« Isika mety tsy mahalala, fa ny mpanjaka mahalala tsara izay hitondrany antsika ».

Na dia tsy fantatrao ny sainy lalina, izay tendreny ho anao ekeo ho marina.

Ho anao koa, toa tsy tazanao intsony izay mety hiafarana ? Mety ho mafy ny iainanao anio ? Tsy mety ho sitrana amin’ny aretina ? Mety ho tsy afa-panadidana ? Namoy hava-tiana ? Vaky laka-nitana ?

Hafatra ho anao :

Isaia 41:10 Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho ; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao ; Mampahery anao Aho sady mamonjy anao ; Eny, mitantana anao amin’ny tànana ankavanan’ny fahamarinako Aho.

Auteur de l’article : AnjGab