Mofonaina 24 Novambra 2014

MIFALY AMIN’NY FAMONJENA NY MINO

JAONA 3:25-30

« …fa ny sakaizan’ny mpampakatra izay mitsangana hihaino azy dia mifaly indrindra noho ny feon’ny mpampakatra ary efa tanteraka izany fifaliana izany  » (and 29)

Ny toe-tsaina amam-pitondrantena tokony hananan’ny mino eo am-piandrasana ny famonjen’ Andriamanitra.

Mifaly amim-panetrentena

Fakam-panahy nahazo ny mpianatr’i Jaona teto ny hoe : satria izy no taloha sy nanao batisa an’i Jesoa, dia izy no tokony ho lohany sy ambony. Tsy izany kosa anefa ny tao an-tsain’i Jaona. Nanaiky tamim-panetretena ny anjara fanompoana raisiny eo amin’ny tantaram-pamonjena izy : « Izy tsy maintsy mitombo, fa Izaho tsy maintsy mihena », hoy izy. Izany dia mampianatra antsika mba hifaliantsika amin’ny anjara fanompoana izay atolotra antsika fa tsy ny hiady ny ho lohany hatrany. Mpiara-miasa amin’ Andriamanitra hatrany isika na inona na inona anjarantsika.

Mifaly amin’ny fahatanterahan’ny famonjena

Teny fampanantenana nataon’ Andriamanitra tamin’i Jaona ny hanomanany ny lalàn’i Kristy. Ny fitarihan’ny Fanahy Masina sy ny zavatra rehetra izay hitranga dia nanamarina fa i Jesoa tokoa no Ilay Mesia nampanantenaina azy. Ny fahatanterahan’ny Tenin’ Andriamanitra àry no anton’ny fifalian’i Jaona eto satria :
– Nahazo anjara amin’ny famonjena ihany koa izy
– Andriamanitra dia tsy mandainga fa mitazona hatrany ny teny nomeny

Fanontaniana :

Nahoana no mifaly amin’izay mety ho anjara fanompoantsika isika ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Auteur de l’article : AnjGab