MIASA AMIN’NY FANAHINY NY TOMPO

« Ary hoy Izy taminy : Izany no voasoratra, fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin’ny maty amin’ny andro fahatelo ; ary mba hotorina amin’ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin’ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema. Ary hianareo no vavolombelon’izany. Ary indro izaho mampitondra ny tenin’ny fikasan’ny Raiko ho anareo ; fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin’ny hery avy any amin’ny avo…Fa hahazo hery hianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany. » (Lio.24, 46-49 ; Asa.1,8)

Ny Tompo mihitsy no milaza fa mila mandray ny Fanahy Masina, izay hery miasa ao anatiny, ny mpino vao afaka mandeha manatanteraka ny iraka ampanaoviny azy : mijoro ho vavolombelon’ny Tompo, mitondra ny teny fikasan’ny Ray, mitory amin’ny anarany ny fibebahana sy ny famelankeloka. Fantaro àry fa ny Tompo miasa ao anatinao amin’ny Fanahiny. Rehefa miasa ao anatinao ny Fanahy Masina dia :

  • Hotsapanao fa tsy ianao intsony no velona fa Jesoa Kristy no velona ao anatinao (Gal.2, 20);
  • Izy no manokatra ny sainao hahalala ny Soratra Masina, mamoaka ny  hevitry ny Soratra Masina (Lio.24,15; 2Pet.1, 20.21)
  • Mampisaina anao ny any an-danitra Izy fa tsy ny eto an-tany ihany (Kol.3, 2; 1Kor.15,19)
  • Izy no mampiteny izay tokony hoteneninao rehefa mijoro ho vavolombelona ianao (Mat.10,19)
  • Mahatonga anao haminany, milaza ny hafatr’Andriamanitra (1Sam.10, 12; Joe.3,1-3; Asa.14,21)
  • Mampitory teny soa mahafaly: mitondra hafaliana ho an’ny malahelo, mampahatanjaka ny ory, manafaka ny mpifatotra, mampahiratra ny jamba….. (Mat.12,28…)
  • Mampiaiky ny olona fa Jesoa  Kristy no Tompo (1Kor.12,3)
  • Manome ny fanomezampahasoavana hoenti-manantanteraka ny iraka iantsoan’ny Tompo anao (1Kor.12)
  • Mahavita zavatra mihoatra izay tratry ny herinao (ohatra, Samsona nandresy liona tanora, Mpitsara 4,6)
  • Mamoaka  demonia (Mat.12,28)

Ry mpamaky malala, miantso anao ho vavolombelony ny Tompo. Araka izany, aza manahy na matahotra. ANGATAHO MANDRAKARIVA NY FANAHY MASINA HAMENO ANAO FA AZA MANDEHA AMIN’NY HERIN’NY TENANAO FA AOKA HO FENO NY FANAHY HATRANY (Lio.4, 14-18) eo am-panatanterahana ny asa izay anirahan’ny Tompo anao. Famantarana ho anao fa nandray ny Fanahy Masina ianao ny fisehoan’ireo voatanisa ireo eo amin’ny fiainanao. Andriamanitra dia mametraka ny Fanahiny ao amin’ny mpanompony, izay sitraky ny fony (Isa.42,1-4). Maharitra mandrakizay Izy. Aza hadinoina koa anefa fa tsy afaka miaraka fa mifanohitra amin’ny Fanahin’izao tontolo izao ny Fanahy Masina. (Jao.14, 16.17) Mahereza fa ianao dia avy amin’Andriamanitra ary efa naharesy ireny “satria LEHIBE IZAY AO ANATINAO NOHO IZAY AO AMIN’IZAO TONTOLO IZAO” (1Jao.4,4). Momba anao Jesoa. Miasa ao anatinao amin’ny Fanahiny ny Tompo.

Auteur de l’article : AnjGab